Kampaņa "Saņem 20 EUR atlaidi dabasgāzes rēķinam"

Kampaņas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Kampaņas "Saņemiet 20 EUR atlaidi dabasgāzes rēķinam", turpmāk tekstā - Kampaņa, organizators un rīkotājs ir AS "Latvenergo" (turpmāk – Elektrum), reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

1.2. Kampaņas mērķis ir veicināt jaunu Elektrum dabasgāzes klientu – mājsaimniecību lietotāju piesaisti.

1.3. Kampaņas sākuma datums ir 2024. gada 27. maijs plkst. 00:00, beigu datums ir 2024. gada 20. jūnijs, plkst. 23:59, kas ir Kampaņas norises laiks.

1.4. Kampaņā piedalās ikviens dabasgāzes mājsaimniecību lietotājs, kurš kampaņas norises laikā noslēdz dabasgāzes tirdzniecības līgumu vai pievieno jaunu objektu jau esošam dabasgāzes tirdzniecības līgumam, izvēloties kādu no Elektrum dabasgāzes produktiem. 

1.5. Katrs Kampaņas dalībnieks saņems 20 EUR (bez PVN) atlaidi sava dabasgāzes rēķina apmaksai. Atlaide tiek piemērota rēķinam par pirmo dabasgāzes tirdzniecības perioda mēnesi. Neizmantotā atlaides summa tiek attiecināta uz nākamajiem rēķiniem vai Izlīdzinātā maksājuma summu par dabasgāzi līdz tiek izlietota pilna atlaides summa, bet ne ilgāk kā  izvēlētā dabasgāzes produkta piemērošanas periodā.

1.6. Izpildot Kampaņas nosacījumus, Kampaņas dalībnieks apliecina, ka ir informēts un ir iepazinies ar šiem Kampaņas noteikumiem. 

1.7. Kampaņā nepiedalās Elektrum dabasgāzes klienti (turpmāk – Klienti), kuri līdz 2024. gada 27. maijam jau ir noslēguši dabasgāzes tirdzniecības līgumu un izvēlējušies kādu no Elektrum dabasgāzes produktiem.

2. Kampaņas atlaides piešķiršanas kārtība

2.1. Kampaņas atlaide tiks attiecināta uz rēķina komponentēm, kas attiecas uz dabasgāzes tirdzniecību, izņemot uz  papildpakalpojumiem, maksājumu kavējumiem par iepriekšējiem norēķinu periodiem,  nokavējuma procentiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu, produkta pirmstermiņa maiņas maksu un citām rēķina komponentēm, kas neattiecas uz dabasgāzes tirdzniecību. 

2.2. Uz rēķinu attiecināmā atlaides summa tiek aprēķināta, ņemot vērā sistēmas operatora sniegto informāciju par dabasgāzes patēriņa apjomu gazificētajā  objektā atlaides periodā. Atbilstoši aprēķinātajai atlaidei un izvēlētajai norēķinu metodei tiek samazināts rēķins vai  Izlīdzinātā maksājuma summa par dabasgāzi.  

2.3. Neizmantotā atlaides summa tiek attiecināta uz nākamajiem rēķiniem par dabasgāzi līdz tiek izlietota pilna atlaides summa, bet ne ilgāk kā  izvēlētā dabasgāzes produkta piemērošanas periodā. Minētajā periodā neizlietotā atlaides summa tiek dzēsta. Neizmantotā atlaides summa netiek attiecināta uz citiem starp Orgnizatoru un Klientu noslēgtajiem līgumiem, kā arī netiek izmaksāta naudā.

3. Fizisko personu datu apstrāde

3.1. Kampaņas ietvaros iegūto fizisko personu datu pārzinis ir AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, tel.+371 67728222 vai 8400, e-pasts: info@latvenergo.lv

3.2. Kampaņas dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Kampaņas norisi un noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar Kampaņas dalībnieku. 

3.3. Lai sasniegtu Kampaņas noteikumu 3.2.punktā noteiktos mērķus, Kampaņas dalībnieka personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, t.i. personas piekrišanu saņemt informāciju par piedāvājumiem, 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, t.i. personas datu apstrāde ir nepieciešama pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma noslēgšanas laikā, un f) apakšpunktu, t.i. pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai. Mērķu sasniegšanai pārzinis var apstrādāt personas datus, lai realizētu šādas leģitīmās intereses: aizstāvēt savas tiesiskās intereses, piemēram, nodrošinoties ar pierādījumiem, ka attiecīgā Kampaņa ir noritējusi atbilstoši tās noteikumiem, un izskatīt saņemtās sūdzības un pretenzijas, ja tādas ir.

3.4. Lai nodrošinātu Kampaņas noteikumu 1.2.punktā noteikto Kampaņas mērķu sasniegšanu, pārzinis Kampaņas dalībnieku personas datus apstrādās Kampaņas norises laikā, līgumisko attiecību pastāvēšanas laikā personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Kampaņas organizatora Klientu personas datu apstrādes principiem: www.elektrum.lv/dati.

3.5. Kampaņas ietvaros tiek apstrādāti šādi Kampaņas dalībnieku personas dati: vārds, uzvārds, personas identifikācijas numurs, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, korespondences adrese, deklarētā adrese, Kampaņas dalībnieka objekta adrese un vidējais ikmēneša dabasgāzes patēriņš. 

3.6. Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs realizēt savas datu subjekta tiesības saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām datu subjekta tiesībām, tajā skaitā atsaukt savu doto piekrišanu, piekļūt saviem personas datiem, veikt labošanu vai dzēšanu, kā arī pieprasīt Kampaņas organizatoram šo darbību realizāciju vai apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi un realizēt tiesības uz datu pārnesamību, nosūtot rakstveida pieprasījumu saskaņā ar Personas datu pieprasījuma iesniegšanas kārtību. Kampaņas dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama kampaņas nodrošināšanai, līdz ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību kampaņā par neiespējamu. 

3.7. Gadījumā, ja Kampaņas dalībnieks uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, dalībnieks ir tiesīgs vērsties ar pretenziju pie Kampaņas organizatora. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās nav panākta, Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

3.8. Kampaņas ietvaros personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

3.9. Līdztekus šiem Kampaņas noteikumiem Kampaņas organizators personas datu apstrādi citiem mērķiem veic saskaņā ar Klientu personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami www.elektrum.lv/dati.

4. Citi noteikumi

4.1. Elektrum ir  tiesības  bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas   šajos  noteikumos vai pārtraukt Kampaņu,  publiskojot  atjauninātos Kampaņas noteikumus vai informāciju par Kampaņas pārtraukšanu šeit: https://www.elektrum.lv/lv/majai/noteikumi/sanemiet-20-eur-atlaidi-dabasgazes-rekinam/. Noteikumu izmaiņas vai pārtraukums stājas spēkā dienā, kad attiecīgā informācija ir publicēta tīmekļa vietnē. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar Kampaņas norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, kampaņas organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.  

4.2. Pretenziju un jautājumu gadījumā Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie Elektrum rakstveidā, nosūtot informāciju uz e-pastu: konkursi@elektrum.lv. Pretenzija vai jautājums tiks izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju vai jautājumu tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz Kampaņas dalībnieka iesniegumā norādīto adresi.