Maksājuma termiņa pagarinājumam / vienošanās slēgšanai

Iesniegumu aizpilda gadījumos:

ja klients vēlas pagarināt maksājuma/rēķina apmaksas termiņu; ja klients vēlas parāda summu sadalīt un samaksāt pa daļām; Ja fiziskas personas vārdā Iesniegumu par izlietotās elektroenerģijas samaksu iesniedz pilnvarotā persona, tad Iesniegumā ir jāuzrāda arī Iesnieguma iesniedzēja personas kods, tālruņa numurs un pasta adrese. Pilnvarotai personai kopā ar iesniegumu jāuzrāda pilnvara!

Iesnieguma veidlapa

Lūdzam aizpildīt veidlapu un pievienot laukā "Pielikums".

Pielikums

Vairāk sadaļu