Energoefektivitāte

Energoefektivitāte ir energoresursu saprātīga izmantošana, kas sniedz ekonomisku ieguvumu uzņēmējam, kā arī samazina tā radīto negatīvo ietekmi uz vidi.

Energoefektivitātes paaugstināšana ir būtisks priekšnosacījums tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Lai nodrošinātu energoresursu racionālu izmantošanu, tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, kas 2018. gada 11. decembrī tika grozīta un papildināta ar jauniem energoefektivitātes mērķiem 2021. – 2030.gadam.  Tā nosaka energoefektivitātes pasākumu ieviešanas prasības Eiropas Savienības dalībvalstīs.

2016.gada martā Saeima pieņēma Energoefektivitātes likumu, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai sasniegtu šo mērķi, ar likumu tika radīts pasākumu kopums, kurā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī enerģijas galapatērētājiem tika noteikti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai.

Ņemot vērā uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas potenciālu, arī noteiktiem privātā sektora komersantiem ir pienākums iesaistīties kopējā valsts enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanā. Lai veicinātu uzņēmumu iesaisti, valsts ir paredzējusi papildu priekšrocības uzņēmumiem, kas rūpējas par efektīvu enerģijas un resursu izmantošanu.

Vairāk sadaļu