Uzņēmumu atbildība

Šobrīd pienākums iesaistīties kopējā valsts enerģijas ietaupījuma mērķu sasniegšanā ir saistošs zemāk minētajām uzņēmumu grupām:

  • Lielie uzņēmumi – uzņēmumi ar darbinieku skaitu, kas pārsniedz 249, vai uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedz 50 milj. EUR un gada bilance 43 milj. EUR.
  • Lielie patērētāji – komersanti, kuru gada elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh.

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu sertificētas energopārvaldības sistēmas esamība ir labvēlīgs kvalificējošs kritērijs, vērtējot lielo elektroenerģijas patērētāju pieteikumus valsts, pašvaldības vai no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansētiem projektiem.

Energoaudits – darbības, kuras tiek veiktas, lai iegūtu informāciju par enerģijas patēriņa struktūru ēkās vai ēku grupās, procesos vai iekārtās, kā arī noteiktu un novērtētu ekonomiski pamatotas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuru rezultāti tiek apkopoti ziņojumā.

Energopārvaldības sistēma ISO 50001 – saistītu procesu kopums, ar ko izveido rīcības plānu un nosaka energoefektivitātes mērķus, kā arī procedūras šo mērķu sasniegšanai.

Savukārt energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi, kuros ieviesta energopārvaldība, var pretendēt uz samazinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti, tādējādi samazinot elektroenerģijas izmaksas.

Vairāk sadaļu