Darbinieku e-apmācība energoefektivitātē

Darbinieku apmācības energoefektivitātē.png

Lai sasniegtu augstus energoefektivitātes rādītājus, nepietiek tikai ar tehnoloģiju nomaiņu, nepieciešama arī darbinieku izglītošana un iesaiste energoefektivitātes pasākumos. Arī energopārvaldības sistēmas uzturēšanā ir svarīgi iesaistīt visu uzņēmuma līmeņu darbiniekus.

Tāpat arī ir būtiski nepārtraukti celt visu uzņēmuma darbinieku zināšanu līmeni, izglītojot darbiniekus par ikdienas energotaupības pasākumiem un veicinot izpratni par energoefektivitāti ilgtermiņā un tās globālo ietekmi.

Lai izglītotu jūsu darbiniekus energoefektivitātē, veicinātu izpratni par energoefektīvu rīcību un sniegtu motivāciju pilnveidot energoresursu lietošanas paradumus, Elektrum Energoefektivitātes centrs piedāvā praktisku un interaktīvu bezmaksas mācību kursu energoefektivitātē.

Interaktīvajās mācībās par energoefektivitāti ir ietvertas piecas nozīmīgas tēmas energopatēriņa optimizēšanā – apkure, ventilācija, apgaisme, ūdens un transports. Iesākumā jāapgūst katras tematikas teorija, savukārt pēc tam teorētiskās zināšanas jāpārbauda jau interaktīvā uzdevumā.

Mācību kursa noslēgumā darbiniekam jāizmanto iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas energoefektivitātē, lai izmēģinātu iemaņas virtuāla uzņēmuma energopārvaldībā.

123_59911.jpg