Vienošanās par bezprocentu pēcapmaksu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Vienošanās satur noteikumus, kas attiecināmi uz Preču un/vai Pakalpojumu iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu. Visi noteikumi, kas nav iekļauti šajā Vienošanās (t.sk. piegāde, komercgarantijas u.c.), ir atrodami Distances pirkuma līgumā (turpmāk tekstā – Līgums), kas arī prevalē pār šo Vienošanos. Vienošanās un Maksājumu grafiks ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Preču un/vai Pakalpojumu iegāde ar bezprocentu pēcapmaksu ir pieejama fiziskām personām no 21 gada vecuma. Minimālā summa pirkumiem ar bezprocentu pēcapmaksu ir EUR 40. 

1.3. Maksimālais bezprocentu pēcapmaksas termiņš ir 60 mēneši. 

2. Vienošanās priekšmets

2.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Preci un/vai Pakalpojumu atbilstoši Līgumā un Vienošanās noteiktajam. 

2.2. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam dienā, kad Pircējs saņem Preci.

3. Pasūtījuma veikšanas un apstiprināšanas kārtība

3.1. Izvēloties Preču un/vai Pakalpojumu iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu, kur pēcapmaksas summa ir no EUR 40 EUR līdz EUR 4000:

3.1.1. Pircējs aizpilda Lietotāja kontā Pieteikumu par Preces un/vai Pakalpojuma iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu un nosūta to Pārdevējam. 

3.1.2. Iesniedzot Pieteikumu par Preces un/vai Pakalpojuma iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu, Pircējs apstiprina darījuma noslēgšanu  un  to, ka ir izvēlējies šādu darījumu un piekritis pirkuma veikšanai ar bezprocentu pēcapmaksu.

3.1.3. Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot uz Pircēja norādīto e-pasta adresi Pasūtījuma numuru. 

3.1.4. Pēc Pircēja kredītspējas pārbaudes Pārdevējs nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi informāciju par noslēgto darījumu, elektroniski sagatavoto Rēķinu-pavadzīmi, Maksājuma grafiku, Līguma noteikumus un Vienošanās noteikumus. No šī brīža Līgums, Vienošanās un Maksājuma grafiks kļūst saistošs Pusēm.

3.2. Izvēloties Preču un/vai Pakalpojumu iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu, kur pēcapmaksas summa ir sākot no EUR 4000: 

3.2.1. Pircējam tiek piemērots Avansa maksājums.

3.2.2. Pircējs aizpilda Lietotāja kontā Pieteikumu par Preces un/vai Pakalpojuma iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu un nosūta to Pārdevējam. 

3.2.3. Iesniedzot Pieteikumu par Preces un/vai Pakalpojuma iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu, Pircējs apstiprina darījuma noslēgšanu un  to, ka ir izvēlējies šādu darījumu un piekritis Pārdevēja noteiktajam Avansa maksājuma apmēram un pirkuma veikšanai ar bezprocentu pēcapmaksu. 

3.2.4. Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma saņemšanu, nosūtot uz Pircēja norādīto e-pasta adresi Pasūtījuma numuru un Avansa rēķinu. 

3.2.5. Pēc Pircēja kredītspējas pārbaudes un Avansa maksājuma saņemšanas  Pārdevējs nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi informāciju par apstiprināto Pasūtījumu, noslēgto darījumu, elektroniski sagatavoto Rēķinu-pavadzīmi, Maksājuma grafiku, Līguma noteikumus un Vienošanās noteikumus. No šī brīža Līgums, Vienošanās un Maksājuma grafiks kļūst saistošs Pusēm.

3.3. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam Valsts ieņēmumu dienesta izdotu izziņu par fiziskās personas (kredīta ņēmēja) ienākumiem, kas nav vecāka par 30 dienām, ja pēcapmaksas summa pārsniedz EUR 30 000 un/vai Pircēja personas kods ir bez dzimšanas datiem. 

3.4. Pārdevējs patur tiesības:

3.4.1. pēc Pieteikuma par Preces un/vai Pakalpojuma iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu izvērtēšanas:

3.4.1.1. noteikt  Pircējam Avansa maksājumu un nosūtīt Avansa rēķinu;

3.4.1.2. bez paskaidrojumiem atteikt Pircējam Preču un/vai Pakalpojumu iegādi ar  bezprocentu pēcapmaksu.  Šādā gadījumā Pasūtījums un Vienošanās Pusēm nav saistoši.

3.4.2. anulēt Pasūtījumu, ja Pircējs nav veicis Avansa maksājumu Avansa rēķinā norādītajā termiņā.

3.5. Pārdevēja atteikums piešķirt bezprocentu pēcapmaksu neierobežo Pircēja tiesības veikt jaunu pasūtījumu un izvēlēties priekšapmaksu pilnā apmērā.

3.6. Pārdevējs izraksta un nosūta Pircējam kārtējo rēķinu ar ikmēneša maksu par Preces un/vai Pakalpojuma pirkumu saskaņā ar apstiprināto Maksājuma grafiku uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi.  Puses vienojas, ka gadījumā, kad Pircējs no Pārdevēja saņem ikmēneša rēķinu par patērēto elektroenerģiju un/vai dabasgāzi, maksājumi, kas veicami saskaņā ar šo Vienošanos un Maksājumu grafiku, tiek iekļauti un nosūtīti Pircējam kopā ar rēķinu par patērēto elektroenerģiju un/vai dabasgāzi.  Puses vienojas, ka visi saņemtie maksājumi vispirms attiecināmi uz  Preces un/vai Pakalpojuma pirkuma līguma saistībām (ja Pircējam ir vairāki šādi līgumi, tad maksājumi attiecināmi secīgi pēc kreditora ieskatiem), tad uz elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirdzniecības līguma saistībām un tad uz Pārdevēja sniegto papildu pakalpojumu (ja Pircējs saņem vairākus papildu pakalpojumus, tad maksājumi attiecināmi secīgi pēc kreditora ieskatiem).

3.7. Elektroniski sagatavotā rēķinā personas paraksts tiek aizstāts ar elektronisku apliecinājumu (autorizāciju).

3.8. Pircējs jebkurā brīdī var atcelt Maksājuma grafiku, samaksājot visu atlikušo pirkuma summu. Šādā gadījumā Pircējs uz Pārdevēja e-pasta adresi: elektrumveikals@elektrum.lv nosūta iesniegumu par vēlmi samaksāt visu atlikušo pirkuma summu. Pēc iesnieguma saņemšanas Pārdevējs sagatavo un nosūta Pircējam rēķinu par atlikušo pirkuma summu. Pircējs apmaksā Pārdevēja izrakstīto rēķinu 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

4. Pušu atbildība

4.1. Puses ir atbildīgas par tās darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei  nodarītajiem tiešajiem  zaudējumiem.

4.2. Kārtējā maksājuma apmaksas kavējuma gadījumā Pircējam jāmaksā nokavējuma procenti 0.15 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4.3. Pircējs apzinās, ka gadījumā, ja tas neveic maksājumus atbilstoši Līguma un Vienošanās noteikumiem, tā dati bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt nodoti parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam parāda atgūšanai, kā arī Pārdevējam ir tiesības cedēt trešajām personām Pārdevēja prasījuma tiesības pret Pircēju bez saskaņošanas ar Pircēju. 

4.4. Pircējs ir informēts, ka Pārdevējs tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs sniegt informāciju par parādu un Pircēju, ieskaitot Pircēja personas datus, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem. Pircēji dati  un informācija par parādu var tik ievietota reģistrētās parādnieku un kredītvēstures un  kredītinformācijas biroju datu bāzēs tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nav pienācīgi pildījis Līgumā noteiktās maksājumu saistības.

5. Vienošanās termiņš un izbeigšana

5.1. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas elektroniskās apstiprināšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei vai līdz Pasūtījuma atcelšanai.

5.2. Vienošanās tiek izbeigta un Pircēja veiktais Pasūtījums tiek atcelts, ja Pircējs nesaņem Preci un/vai Pakalpojumu Līgumā un Vienošanās noteiktajā termiņā, veidā un vietā.

5.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un Vienošanās, rakstveidā par to informējot Pircēju, ja Pircējs nokavē jebkura Maksājumu grafikā noteiktā maksājuma termiņu. Šajā gadījumā Pircējam nekavējoties (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) jāsamaksā visu atlikušo pirkuma  summu, kā arī, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu, jāatlīdzina Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Pārdevējam ir tiesības atteikties slēgt šo Vienošanos gadījumā, ja Pircējs Vienošanās slēgšanas brīdī nav apstiprinājis, ka ir iepazinies ar Elektrum portāla lietošanas noteikumiem, Līguma noteikumiem un Vienošanās noteikumiem.

6.2. Pircējs apzinās un ir informēts, ka, pirms darījuma attiecību nodibināšanas, Pārdevējs veiks sava kredītriska pārvaldību un Pircēja kredītspējas izvērtēšanu, pārbaudot informāciju kredītinformācijas biroju datubāzēs, lai izvērtētu Pircēja saistības un to izpildes disciplīnu. Ja pēcapmaksas summa pārsniedz EUR 30 000 un/vai Pircēja personas kods ir bez dzimšanas datiem, Pārdevējs  pieprasa Pircējam iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izdotu izziņu par fiziskās personas (kredīta ņēmēja) ienākumiem, kas nav vecāka par 30 dienām, lai izvērtētu Pircēja spēju segt uzņemtās saistības. Papildu informācija par personas datu apstrādi pieejama Personas datu apstrādes principos, slēdzot vienošanos par preces pirkumu ar bezprocentu pēcapmaksu.

6.3. Ja Pircējs neapstiprina, ka ir iepazinies ar šīs Vienošanās noteikumiem, tad Pārdevējs piedāvā Pircējam apmaksāt pasūtīto Preču un/vai Pakalpojumu cenu pilnā apmērā bez pēcapmaksas iespējas. 

6.4. Pircējam nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot šajā Vienošanās noteiktās saistības trešajām personām bez Pārdevēja rakstiskās piekrišanas. Pārdevējam ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šīs Vienošanās izpildi ar to saistītajiem uzņēmumiem un trešajām personām.

6.5. Vienošanās ir sastādīta un apstiprināta elektroniski, tā ir derīga un Pusēm saistoša bez paraksta.

Redakcija spēkā no 2024. gada 13. marta