Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma ar pēcapmaksu līgums fiziskām personām

Līgums tiek noslēgts starp Pusēm :

Latvenergo: akciju sabiedrību "Latvenergo" Reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230, un

Klientu (fizisku personu), kas saņem elektrotransporta uzlādes pakalpojumu saskaņā ar šī Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma ar pēcapmaksu līguma noteikumiem (turpmāk - Līgums). 

Apstiprinot šo Līgumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un atzīst par saistošiem kā neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

Klientam ir iespēja iepazīties ar Līguma noteikumiem Elektrum mobilajā lietotnē (turpmāk – Mobilā lietotne) un Klientu pašapkalpošanās portālā elektrum.lv  

1. Līguma priekšmets

1.1. Latvenergo nodrošina Klientam elektrotransporta uzlādes pakalpojumu ar pēcapmaksu.

1.2. Elektrotransporta uzlādes pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar Latvenergo Klientu pašapkalpošanās portālā elektrum.lv publicētajiem Portāla lietošanas noteikumiem un Mobilajā lietotnē publicētajiem Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma lietošanas noteikumiem un šī Līguma noteikumiem. 

1.3. Elektrotransporta uzlādes pakalpojums tiek sniegts visās Mobilajā lietotnē norādītajās elektrotransporta uzlādes stacijās.

1.4. Tiesības saņemt elektrotransporta uzlādes pakalpojumu, par kuru Klients veic samaksu Latvenergo saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Klientam kā Latvenergo klientu elektroniskā pašapkalpošanas portāla (turpmāk – Portāls) Klienta lietotāja konta galvenajam lietotājam (turpmāk – galvenais lietotājs) rodas ar šī Līguma noslēgšanas brīdi, bet papildu lietotājam (turpmāk – papildu lietotājs) šādas tiesības Klients var piešķirt Portālā vai rakstiski sazinoties ar Latvenergo. Klients ir atbildīgs par Portālā norādīto papildus lietotāju datu aktualizāciju. Uzskatāms, ka galvenā lietotāja un papildu lietotāja, kuram Klients piešķīris  elektrotransporta uzlādes tiesības, (abi kopā turpmāk vienskaitlī - lietotājs, bet daudzskaitlī – lietotāji) veiktās elektrotransporta uzlādes ir Klienta veiktas.  

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Latvenergo pienākumi: 

2.1.1. nodrošināt Klientam šajā Līgumā noteikto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu ar pēcapmaksu;

2.1.2. izrakstīt un elektroniski nosūtīt Klientam elektroniski sagatavotu rēķinu, kurš ir derīgs bez paraksta, par tā saņemto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu līdz nākošā mēneša 15. datumam. Norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, ja Puses nav vienojušās citādi. Rēķins tiek nosūtīts uz Klienta pieteikumā vai, ja starp Klientu un Latvenergo ir noslēgts līgums par elektroenerģijas un/vai dabasgāzes piegādi, uz elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirdzniecības līgumā norādīto e-pastu. Rēķina nosūtīšana pa pastu ir papildu pakalpojums šā Līguma izpratnē; 

2.1.3. ja pirms rēķina izrakstīšanas un nosūtīšanas Klients ir veicis avansa maksājumus, tad Latvenergo samazina nosūtāmā rēķina maksājamās summas apmēru par avansā samaksāto summu; 

2.2. Klienta pienākumi: 

2.2.1.veikt samaksu Latvenergo par saņemto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu; 

2.2.2. pilnā apjomā līdz rēķinā norādītajam termiņam apmaksāt Latvenergo izrakstītos rēķinus, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Latvenergo. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas diena Latvenergo bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena; 

2.2.3. nekavējoties informēt Latvenergo, ja nav savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 15.datumam) saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu; 

2.2.4. rakstveidā informēt Latvenergo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par savas adreses, e-pasta adreses u.c. Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, tajā skaitā, bet ne tikai izmaiņas vārdā, uzvārdā, personas kodā; 

2.2.5. atlīdzināt Latvenergo summas par saņemto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu, kas Klienta vai lietotāju vārdā veiktas līdz brīdim, kad Klients par nelikumīgu elektrotransporta uzlādi ir informējis Latvenergo un Klientam vai lietotājam, kura vārdā veikta nelikumīga elektrotransporta uzlāde, anulētas piešķirtās elektrotransporta uzlādes tiesības.  

2.3. Latvenergo tiesības: 

2.3.1. no summām, kas saņemtas no Klienta rēķinu apmaksai, pirms to ieskaitīšanas kārtējā maksājuma veikšanai Latvenergo vispirms var dzēst nokavējuma procentus (ja tādi ir) un parādu par saņemto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu (ja tāds ir); 

2.3.2. Latvenergo ir tiesīgs noteikt Klientam limitu naudas izteiksmē, kura  ietvaros norēķinu periodā tiek sniegts elektrotransporta uzlādes pakalpojums un kuru pārsniedzot Latvenergo ir tiesīga pieprasīt priekšapmaksu, garantijas depozītu, izrakstīto rēķinu apmaksu vai atteikties sniegt pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 

2.3.3. Latvenergo ir tiesības atteikt Līguma noslēgšanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

2.4. Klienta tiesības:

2.4.1. iesniegt Latvenergo pretenziju par Latvenergo izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tiek veiktas rēķina korekcijas un galīgie norēķini starp Pusēm;

2.4.2.  Portālā vai vēršoties ar atsevišķu iesniegumu Latvenergo anulēt lietotājiem piešķirtās tiesības saņemt elektrotransporta uzlādes pakalpojumu.

2.4.3. izmantot savas uz šo Līgumu attiecināmās Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" noteiktās atteikuma un citas tiesības. 

3. Norēķini un papildus pakalpojumi

3.1. Klients veic samaksu par elektrotransporta uzlādes pakalpojumu Latvenergo atbilstoši cenām, kas ir spēkā elektrotransporta uzlādes pakalpojuma saņemšanas laikā un vietā un informācija par kurām ir pieejama Mobilajā lietotnē.

3.2. Puses vienojas, ka gadījumā, kad Klients no Latvenergo saņem ikmēneša rēķinu par patērēto elektroenerģiju un/vai dabasgāzi, maksājumi, kas veicami saskaņā šo Līgumu tiek iekļauti un nosūtīti Klientam kopā ar rēķinu par patērēto elektroenerģiju un/vai dabasgāzi. Puses vienojas, ka visi saņemtie maksājumi vispirms attiecināmi uz Elektrum produkta/pakalpojuma pirkuma līguma saistībām (ja Klientam ir vairāki šādi līgumi, tad maksājumi attiecināmi secīgi pēc kreditora ieskatiem), tad uz elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirdzniecības līguma saistībām un tad uz Elektrum sniegto papildus pakalpojumu (ja Klients saņem vairākus papildus pakalpojumus, tad maksājumi attiecināmi secīgi pēc kreditora ieskatiem). 

3.3. Sakarā ar maksājumu korekciju (pārrēķinu) nākamā norēķinu perioda rēķinā var tikt iekļauts pārrēķins/korekcija par iepriekšējo norēķinu periodu.

4. Atbildība un sankcijas 

4.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Klientam jāmaksā Latvenergo nokavējuma procenti 0,15% apmērā par katru maksājuma kavējuma dienu. 

4.2. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Latvenergo ir tiesības vienpusēji apturēt elektrotransporta uzlādes pakalpojuma sniegšanu ar pēcapmaksu Klientam un lietotājiem, kā arī rēķina apmaksas gadījumā atjaunot šī pakalpojuma sniegšanu. 

4.3. Latvenergo neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja trešā persona pieslēdzas un lieto Portālu vai Mobilo lietotni un/vai saņem šajā Līgumā noteiktos pakalpojumus, izmantojot Klienta vai lietotāja rīcībā esošos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

4.4. Vainīgā Puse ir atbildīga otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas vainīgās Puses vainas dēļ Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai Pusei. 

5. Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana

5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad  Klients ir saņēmis apstiprinājuma e-pastu no Latvenergo par līguma spēkā stāšanos un ir spēkā neierobežotu laiku.

5.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.3. Katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

5.4. Latvenergo ir tiesības, iepriekš brīdinot Klientu, izbeigt Līgumu gadījumā, ja:

5.4.1. Klients Līguma darbības laikā ir kavējis kārtējā rēķina vai jebkura cita šajā Līgumā noteiktā maksājuma samaksu par vismaz 10 (desmit) dienām;

5.5. Latvenergo ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Klientam šajā Līguma noteiktos pakalpojumus uz laiku līdz pakalpojumu sniegšanas atjaunošanai vai Līguma izbeigšanai, ja:

5.5.1. Klients pārkāpj šī Līguma noteikumus vai jebkurus no 1.2.punktā noteiktajiem noteikumiem;

5.5.2. Klients saņēmis elektrotransporta uzlādes pakalpojumu, pārsniedzot Klientam noteikto limitu naudas izteiksmē, iemaksāto garantijas depozītu vai priekšapmaksā samaksātās summas apmēru;

5.5.3. Klienta dati ievietoti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētās parādvēstures vai kredītinformācijas datu bāzēs, vai ir pieejama informācija, kas rada pamatotas šaubas par Klienta labu ticību saistību izpildē vai Klienta spējām pildīt saistības.

5.6. Jebkurā no gadījumiem, kad Līgums tiek izbeigts, Klients apmaksā Latvenergo izrakstītos rēķinus par saņemto elektrotransporta uzlādes pakalpojumu līdz Līguma izbeigšanās brīdim.

6. Personas datu apstrāde

6.1. Latvenergo kā pārzinis apstrādā Klienta personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. Informācija par Klienta personas datu apstrādi ir aprakstīta dokumentā "Personas datu apstrādes principi, izmantojot elektrotransporta uzlādes pakalpojumu", kas pieejams https://www.elektrum.lv/lv/noteikumi/personas-datu-apstrades-principi-izmantojot-elektrotransporta-uzlades-pakalpojumu/ un "Klientu personas datu apstrādes principi", kas pieejams Latvenergo mājaslapā www.latvenergo.lv/dati.

6.2. Latvenergo komunikācijā, tajā skaitā attālinātajā (izmantojot e-pastu, tālruni vai citu tiešsaistes saziņas risinājumu saskaņā ar 6.5. punktā noteikto), identificē privātpersonu pēc šādiem identifikatoriem: 1) Klienta vārda, uzvārda, 2) Klienta personas koda, 3) noslēgtā Līguma numura (turpmāk – IDENTIFIKATORI). Ja privātpersona norāda nepieciešamos IDENTIFIKATORUS, Latvenergo ir tiesīga viņu apkalpot kā Klientu vai Klienta atbilstoši IDENTIFIKATORIEM pilnvaroto personu, tajā skaitā, bet ne tikai sniegt informāciju par Līguma noteikumiem un to izpildi, norēķinu informāciju. Klienta (atbilstoši IDENTIFIKATORIEM) pilnvarotai personai nav tiesības Klienta vārdā veikt Līguma izbeigšanu, maksājuma plāna slēgšanu, tādu Klienta datu kā vārds, uzvārds, personas kods grozīšanu.

6.3. Ja Klienta vēlas paaugstināt savu personas datu apstrādes drošību komunikācijā, tajā skaitā attālinātajā, ar Latvenergo, tad Klients www.elektrum.lv var pieteikt un saņemt Klientam unikālu identifikatoru – paroli. Ja Klients izvēlējies paroli, komunikācijā, tajā skaitā attālinātajā, identificē personu tikai pēc paroles. Ja privātpersona norāda paroli, Latvenergo ir tiesīga viņu apkalpot kā Klientu vai Klienta atbilstoši parolei pilnvaroto personu, tajā skaitā, bet ne tikai sniegt informāciju par Līguma noteikumiem un to izpildi, Līguma izbeigšanu, maksājuma plāna slēgšanu, tādu Klienta datu kā vārds, uzvārds, personas kods grozīšanu.

6.4. Klienta pienākums ir nodrošināt, ka IDENTIFIKATORI un/vai Klienta parole nenonāk trešo personu rīcībā, par sekām, kas radušās Klienta trešo personu rīcības rezultātā, kuram bijuši zināmi IDENTIFIKATORI un/vai parole, atbildību uzņemas Klients.

6.5. Pēc Klienta iniciatīvas informācijas apmaiņa (tajā skaitā personas datu saturošas informācijas apmaiņa) var notikt Klienta izvēlētos un Latvenergo pieejamos tiešsaistes risinājumos, piemēram, sociālajos tīklos, Latvenergo tiešsaistes tērzētavā vai ar virtuālā asistenta palīdzību.

6.6. Latvenergo ir tiesīgs ierakstīt starp Klientu un Latvenergo notikušās tālruņu sarunas un citu mutvārdos/rakstveidā notiekošo komunikāciju, tajā skaitā veikt videonovērošanu, lai pamatotu un pierādītu Līguma noslēgšanas, izpildes un personas datu apstrādes faktus Pušu tiesisko interešu aizsardzībai, tajā skaitā personu un īpašuma aizsardzības, pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes kontroles nolūkā.

6.7. Latvenergo ir tiesīgs nodot Klienta informāciju saviem sadarbības partneriem (apstrādātājiem) nolūkā nodrošināt šī Līguma saistību izpildi.

6.8. Latvenergo ir tiesības nodot, pieprasīt un saņemt Klienta personas datus no trešajām personām šī Līguma un tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei.

6.9. Noslēdzot un izpildot Līgumu, Latvenergo ir tiesīgs veikt norēķinu un maksājumu izpildes uzraudzību un parādu pārvaldību.

6.10. Latvenergo ir tiesības pirms darījuma attiecību nodibināšanas veikt Klienta kredītspējas pārbaudi kredītinformācijas biroju datubāzēs, lai izvērtētu Klienta saistības un to izpildes disciplīnu.

6.11. Klients ar šo Līguma punktu ir informēts, ka gadījumā, ja tas neveic maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tā personas dati pēc iepriekšēja brīdinājuma var tikt nodoti parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam (apstrādātājs) parāda atgūšanai. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, sniedzot parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma noteikumiem, darbojas kā patstāvīgs pārzinis.

6.12. Latvenergo tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs sniegt un ievietot informāciju par parādu un Klientu, ieskaitot Klienta personas datus, reģistrētās parādnieku un kredītvēstures datu bāzēs, nodot kredītinformācijas birojiem, ja Klients nav pienācīgi pildījis Līgumu.

7. Atteikuma tiesības

7.1. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no Līguma noslēgšanas dienas (t.i. no dienas, kad Klients saņēmis Līguma 5.1.punktā minēto e-pastu no Latvenergo).

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam jānosūta Latvenergo nepārprotamu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Paziņojumu var nosūtīt pa pastu - Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026, e-pastu: klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot uz Elektrum klientu servisa tālr. 8400. 

7.3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Klients savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīs Latvenergo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

7.4. Ja Klients atteiksies no šī Līguma, Latvenergo atmaksās Klientam visus no Klienta saņemtos maksājumus, ja tādi tika saņemti, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Latvenergo tika informēts Klienta lēmumu atteikties no šī Līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

7.5. Noslēdzot šo Līgumu un uzsākot elektrotransporta uzlādes pakalpojumu saņemšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Klients tādejādi ir pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā. Tādēļ Klientam būs jāmaksā Latvenergo summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad Klients ir informējis Latvenergo par atteikuma tiesību izmantošanu. 

8. Citi noteikumi

8.1. Visi paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi saistībā ar Līgumu ir veicami rakstiski, izmantojot distances saziņas līdzekļus, mutiski vai citā veidā, kas norādīts Līgumā. 

8.2.  Latvenergo ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma noteikumus, informējot Klientu par grozījumiem nosūtot e-pastu un nodrošinot Klientam tiesības iepazīties ar attiecīgajiem grozījumiem vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms to spēkā stāšanās. Ja Klients nepiekrīt Līguma noteikumu grozījumiem, Klientam ir tiesības līdz to spēkā stāšanās dienai vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Latvenergo un izpildot no Līguma izrietošās saistības Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja līdz Līguma noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai Latvenergo nav saņēmis no Klienta paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, uzskatāms, ka Klients ir piekritis veiktajiem grozījumiem, apņemas tos ievērot un pildīt.

8.3. Ja Klients Līguma darbības laikā vēlas mainīt rēķina saņemšanas adresi vai tā saņemšanas veidu, Klients šādas izmaiņas var reģistrēt Portālā. Ja Klients šādas izmaiņas pieteicis telefoniski, e-pastā vai, izmantojot citu Klienta izvēlētu un Latvenergo pieejamu tiešsaistes risinājumu, Latvenergo tās atspoguļo arī klientu elektroniskajā pašapkalpošanās portālā. Šādas izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā, kad Latvenergo nosūta Klientam rēķinu atbilstoši Klienta reģistrētajām izmaiņām Latvenergo klientu pašapkalpošanās portālā, ja Latvenergo no Klienta nav saņēmis pretenziju par rēķina nesaņemšanu Līguma 2.2.3. punktā noteiktajā kārtībā.

9. Strīdu izšķiršana 

9.1. Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi Klients iesniedz Latvenergo nosūtot uz adresi - Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026, e-pastu: klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot 8400. Latvenergo nodrošina atbildes sniegšanu Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Strīdi, kuri radušies Līguma darbības gaitā, ja Pusēm, savstarpēji vienojoties, nav izdevies tos izšķirt, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.