Finansējuma iespējas

Attīstības finanšu institūcija ALTUM atbalsta programmas

Energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi

Programma tiek īstenota Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU.

Programmā plānotas vēl vairākas atlases kārtas – līdz tiks rezervēts viss programmā pieejamais finansējums.

4. atlases kārtas pieteikumi tika pieņemti no 2024. gada 27. februāra plkst.12.00 dienā līdz 26.marta plkst.12.00 dienā. Pieteikumu izvērtēšana un atlases rezultātu paziņošana tiks veikta mēneša laikā.

5. atlases kārtas pieteikumi tiks pieņemti no 2024. gada 2. aprīļa plkst. 12.00 dienā līdz 30.aprīļa plkst. 12.00 dienā.

Pieejamais atbalsts: 

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% no projekta kopējām izmaksām, neieskaitot PVN. Maksimālā kapitāla atlaide, kas šīs programmas ietvaros pieejama saistīto personu grupai kopā, ir 1.5 milj. EUR.

Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei. Atlasē apstiprinātie pieteikumi var pretendēt uz aizdevuma saņemšanu, savukārt kapitāla atlaide tiek piemērota pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

Atbalsts tiek sniegts šādās jomās:

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi uzņēmumu ēkās, sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu:

 • Būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) norobežojošās konstrukcijās;
 • Nedzīvojamās ēkas saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide;
 • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
 • Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve;
 • Ar pasākumiem saistītā autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošana.

Papildu izmaksas ēku energoefektivitātei

1. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi uzņēmumu iekārtās, sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu:
 • Jaunu energoefektīvāku iekārtu un procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās iekārtas un procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas;
 • Sekundāro energoresursu atgūšana no tehnoloģiskajiem procesiem vai cits skaidri nosakāms ieguldījums esošās iekārtās, procesus nodrošinošās blakusprocesu iekārtās vai procesos, kura vienīgais mērķis ir uzlabot energoefektivitāti;
 • Ar pasākumiem saistītā autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošana.

2. Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos, ja vismaz 80% no saražotās enerģijas izmanto pašpatēriņam:

 • Atjaunīgā ūdeņraža ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
 • Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kas ir norādītas MK 02.11.2022 not. Nr. 686;
 • Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biometāna un biomasas kurināmo/degvielu ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
 • Augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
 • Saules vai vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana;
 • Siltumsūkņu un cietās biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja tās tiek uzstādītas vienlaicīgi ar ražojošām AER tehnoloģijām un ir tieši pieslēgtas pie tām, kā arī nodrošinot, ka vismaz 75% no gada griezumā uzglabātās enerģijas ir no tieši pieslēgtās AER ražošanas;
 • Ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas​.

3. Elektroauto iegāde (informāciju par šo atbalsta jomu skaties ŠEIT)

Atbalsta saņēmēji:

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare NAV lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, transports un uzglabāšana, azartspēles (detalizēti nozaru un darbību ierobežojumus skatīt ŠEIT.)

Process:

 1. Sagatavošanās dalībai programmā
 2. Pieteikums programmai (atlases kārtai)
 3. Ja pieteikums apstiprināts atlases kārtā – Pieteikums aizdevumam/paralēlajam aizdevumam
 4. Ja aizdevums piešķirts –  Projekta īstenošana
 5. Ja projekta rezultāti sasniegti – Kapitāla atlaides piemērošana

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā

Aizdevums uzņēmumu energoefektivitātei

Mūsu filozofija ir atbalstīt uzņēmējus, kas grib ieviest vai nomainīt vecas – energoneefektīvas – iekārtas ar jaunām – energoefektīvām, turklāt lai šīs investīcijas pašas atmaksājas uz ietaupītās enerģijas rēķina.

Kā tas iespējams? Ļoti vienkārši:

 • Mūsu energoefektivitātes eksperti ir jūsu rīcībā. Jebkuras nozares uzņēmējiem – ražotājiem, kokapstrādes uzņēmumiem, apsaimniekotajiem, transporta un mobilitātes pakalpojuma sniedzējiem, lauksaimniekiem, siltumenerģijas ražotājiem un citiem varam rekomendēt iespējamos ietaupījumu avotus. Ja jūsu uzņēmuma enerģijas izmaksas (gāze, degviela, elektrība u.c.) piemēram, pārsniedz 2000 EUR, palīdzēsim pa solim izskaidrot projekta ieviešanas iespējas.
 • Finansējam uzlabojumus ar “zaļo naudu”, turklāt bez slodzes uz naudas plūsmu, jo ietaupījumiem jāsedz investīcijas īstermiņā un jānodrošina peļņa ilgtermiņā.

Samazinātas aizdevumu procentu likmes (līdz pat 0% EURIBOR + mainīgās likmes fiksētā daļa*) pirmajā atmaksas gadā zaļām investīcijām un ieguldījumiem ilgtspējā.

*mainīgās likmes fiksēto daļu nosaka individuāli.

Ja plāno investēt energoefektivitātē, zaļās ēkās vai autoparkā, atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās vai citos risinājumos, kas veicinās uzņēmuma pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, sazinies ar Altum – piemeklēsim atbilstošāko finansēšanas risinājumu.

Vai zināji, ka uzņēmumi investējot energoefektivitātes paaugstināšanā, var samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 50%?

Aizdevuma mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tādējādi veicinot ilgtermiņa finansiālu ieguvumu un konkurētspējas paaugstināšanu.

Energoefektivitātes un ilgtspējas pasākumi veicami šādās grupās:

 • energoefektivitāte - iekārtu un procesu uzlabojumi, HVAC, LED apgaismojums;
 •  ilgtspējīgs transports - bezizmešu individuālais un publiskais transports; koplietošana; uzlādes infrastruktūra;
 •  atjaunojamā enerģija - saules un vēja elektroenerģija un infrastruktūra; uzkrāšanal bioenerģijas ražošana un biomasas katli; biogāzes ražošana un bagātināšanas tehnoloģija;
 •  zaļās ēkas - A vai augstākas klases ēku būvniecība vai pārbūve;
 •  pāreja uz zema oglekļa ekonomiku - produkta dzīvescikla un piegādes ķēžu dekarbonizācija; zemu CO2 emisiju tehnoloģijas.

Nosacījumi

 • Aizdevums līdz 5 000 000 EUR
 • Pašu līdzdalība no 10 %
 • Kredītbrīvdienas līdz 12 mēnešiem
 • Fiksēta likme gadā no 4.3 % līdz 6.5 %
 • Samazinātas nodrošinājuma prasības

Ievēro!

 • Aizdevuma atmaksa ir no ietaupījuma izmaksām, līdz ar to nav papildu slogs uz naudas plūsmu.
 • Refinansējam pēdējo 2 gadu laikā veiktās investīcijas un lietotu iekārtu iegādi.

ESKO – energoservisa kompānijām pieejams aizdevums energoservisa pakalpojuma sniegšanai uzņēmumiem un privātpersonām. Katra iekārta vai projekts nav atsevišķs kredīts, bet pievienojams kopējam apstiprinātajam kredīta apjomam (portfelim).

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā.

Aizdevumi uzņēmumu ilgtspējai

Šie aizdevumi atbalsta uzņēmējus, kas grib veikt uzņēmējdarbību izmantojot atjaunojamos energoresursus (saules paneļi, vēja ģeneratori, biomasa), elektroauto vai būvējot jaunas energoefektīvas A vai A+ energoklases mājas! Finansējam aizdevumus no ERAF resursiem.

Samazinātas aizdevumu procentu likmes – sākot no 2.5% gadā – zaļām investīcijām un ieguldījumiem ilgtspējā.

Ja plāno investēt energoefektivitātē, zaļās ēkās vai autoparkā, atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās vai citos risinājumos, kas veicinās uzņēmuma pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, sazinies ar Altum – piemeklēsim atbilstošāko finansēšanas risinājumu.

Vai zināji, ka investīcijas ilgtspējas pasākumos var nodrošināt papildus ieņēmumus un atbalstīt vidi?

Aizdevuma mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, īstenojot ilgtspējas pasākumu, tādējādi veicinot ilgtermiņa finansiālu ieguvumu un konkurētspējas paaugstināšanu. 

Ilgtspējas pasākumi veicami šādās grupās:

 • energoefektivitāte - iekārtu un procesu uzlabojumi, HVAC, LED apgaismojums;
 • ilgtspējīgs transports - bezizmešu individuālais un publiskais transports; koplietošana; uzlādes infrastruktūra;
 • atjaunojamā enerģija - saules un vēja elektroenerģija un infrastruktūra; uzkrāšanal bioenerģijas ražošana un biomasas katli; biogāzes ražošana un bagātināšanas tehnoloģija;
 • zaļās ēkas - A vai augstākas klases ēku būvniecība vai pārbūve;
 • pāreja uz zema oglekļa ekonomiku - produkta dzīvescikla un piegādes ķēžu dekarbonizācija; zemu CO2 emisiju tehnoloģijas.

Nosacījumi

 • Aizdevums līdz 5 000 000 EUR
 • Pašu līdzdalība no 10 %
 • Samazinātas nodrošinājuma prasības

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā

Energogrants

Energogrants ir atbalsts uzņēmumiem, kas vēl tikai plāno veikt pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai. Grants ir atbalsts energoefektivitātes izpētei un tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiGranta saņēmējam līdz 2025.gada beigām jāveic investīcijas energoefektivitātē. Investīcijas jāfinansē no saviem līdzekļiem, vai piesakoties Altum aizdevumam uzņēmumu energoefektivitātei.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • Centrālās apkures sistēmu atjaunošana vai izbūve;
 • Atjaunojamās enerģijas integrēšana uzņēmuma infrastruktūrā;
 • Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu uzlabošana;
 • Apgaismojuma modernizācija;
 • Viedo energoresursu vadības sistēmu ierīkošana;
 • Tehnoloģisko procesu efektivizācija.

Granta apmērs ir līdz 85% no energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām.

Kāds ir process?

 1. Uzņēmums aizpilda pieteikumu Altum mājaslapā;
 2. Altum izvērtē atbilstību;
 3. Tiek saskaņoti darbi, izmaksas un slēgti līgumi;
 4. Uzņēmums sedz līdzdalību 15% apmērā no kppējām izmaksām;
 5. Altum organizē darbu izpildi;
 6. Altum nodod darba rezultātus uzņēmumam;
 7. Uzņēmums investē energoefektivitātē līdz 2025. gada beigām.

Kas var saņemt grantu?

Grantu var saņemt uzņēmumi, biedrības, kapitālsabiedrības un uzņēmumi, kuri nav CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieki. Finansējums EIB un EK projekta Horizon 2020 ietvaros. Individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības.

Individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības.

Grantu izsniedz

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku reģistros, kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem,
 • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums,
 • uzņēmums ir CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieks.

Granta noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.

Informācija par grantu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!