Portāla lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Portāls elektrum.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir AS Latvenergo klientu apkalpošanas interneta vietne, kurā visa esošā informācija ir pieejama reģistrētiem Portāla lietotājiem. Daļa no portāla informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, taču tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem ir iespēja slēgt jaunus līgumus, norēķināties par pakalpojumiem, apskatīt savus datus un mainīt tos, kā arī izmantot citas iespējas.

1.2. Portāla lietošanas noteikumi nosaka Portāla lietotāju kontu un papildu lietotāju izveidošanu, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.

1.3. AS Latvenergo patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: https://www.elektrum.lv/lv/majai/portala-lietosanas-noteikumi/. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.

2. Kā kļūt par reģistrētu portāla lietotāju?

2.1. Klients kļūst par reģistrētu Portāla lietotāju, izveidojot lietotāju kontu un iegūstot lietotājvārdu un paroli. Klients kontu pats izveido, Portālā nospiežot saiti Reģistrēties un aizpildot lietotāja konta izveidošanai nepieciešamo informāciju.

2.2. Līdz ar lietotāja konta izveidošanu tiek izveidots arī lietotāja konta galvenais lietotājs, kas ir tā pati persona, kas aizpildīja reģistrācijas anketu. Galvenais lietotājs sadaļas Klienta informācija apakšsadaļā Lietotāji var pievienot savam kontam arī papildu lietotājus, kuriem ir piekļuves tiesības klienta līgumu un maksājumu informācijai, bet bez tiesībām noslēgt jaunus līgumus un pievienot citus papildu lietotājus.

2.3. Klients var pieprasīt izveidot lietotāja kontu arī jebkurā no Klientu apkalpošanas centriem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Šajā gadījumā Klientu apkalpošanas centra darbinieks aizpilda klienta vietā lietotāja konta reģistrācijas anketu, bet lietotāja konts netiek aktivizēts. Lietotāja kontu var aktivizēt tikai pats lietotājs, tāpēc klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar aktivizācijas saiti, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un aktivizētu lietotāja kontu.

2.4. Klients var pieslēgties portālam autentificējoties ar internetbankas starpniecību. Lai pieslēgtos Portālam, nepieciešams uzklikšķināt uz attiecīgās internetbankas saites, un tad ievadot savus internetbankas lietotāja datus. Lai klients veiksmīgi tiktu autentificēts un atpazīts, jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam ar AS Latvenergo. 

2.5. Pieslēgties Portālam var arī no internetbanku mājaslapām – sadaļā e-pakalpojumi – Latvenergo.

3. Reģistrēšanās portālā

3.1. Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz saiti Reģistrēties, kurā klientam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Reģistrācija var notikt tikai tad, ja klients ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem un to apstiprinājis.

3.2. Ja klienta reģistrācijas anketā ievadītie dati atbilst AS Latvenergo klientu datu bāzē esošajiem, tiek izveidots lietotāja konts un klientam uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar aktivizācijas saiti. Klientam nospiežot uz aktivizācijas saiti, atveras Portāla logs, kurā jāievada parole, kura turpmāk tiks izmantota autorizācijai Portālā.

3.3. Ja reģistrācijas anketā ievadītie dati neatbilst AS Latvenergo klientu datu bāzē esošajiem, klienta reģistrācija tiek atteikta. Šajā gadījumā klientam ir jāsazinās ar AS Latvenergo klientu apkalpošanas darbiniekiem, zvanot pa tālruni 80 200 400 vai ierodoties jebkurā Klientu apkalpošanas centrā, lai tiktu precizēti klienta dati. Atkārtota reģistrēšanās Portālā ir iespējama tikai pēc klientu datu precizēšanas vai labošanas AS Latvenergo klientu datu bāzē.

4. Datu patiesums un atbildības pamats

4.1. Apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus lietotāja konta reģistrēšanās solī, klients piekrīt, ka AS Latvenergo veiks caur Portālu nodoto fizisko personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Lietotājs, kas veic reģistrāciju, apliecina, ka tā iesniegtie dati t.sk. fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un tā var tik saukta pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem.

4.3. Lietotājs nododot  AS Latvenergo fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem, ja tie nav Lietotāja personas dati.  

4.4. AS Latvenergo apstrādā no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt savstarpējo saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

4.5. AS Latvenergo ir tiesīga nekavējoties pārtraukt lietotajam piekļuvi Portālā, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

4.6. AS Latvenergo apņemas pēc Lietotāja pieprasījuma dzēst no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

5. Lietotājvārda un paroles veidošana

5.1. Klienta reģistrācijas anketā ievadītā e-pasta adrese tiks reģistrēta kā lietotājvārds. Katru reizi, kad klients vēlēsies autorizēties Portālā, laukā Lietotājvārds būs jāievada e-pasta adrese.

5.2. Paroles minimālais zīmju skaits - astoņas zīmes. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus. Paroles veidošanā nav ieteicams izmantot klienta personas datus, vārdnīcās pieejamus vārdus u.tml.

5.3. Ieteicams mainīt paroli regulāri (vismaz reizi trijos mēnešos), nospiežot saiti Mainīt paroli sadaļā Jūsu profils.

6. Ko darīt, ja ir aizmirsta parole?

6.1. Ja ir aizmirsta parole, tad klients var nosūtīt pieprasījumu, lai to atgūtu. Portāla sākumlapā nospiežot saiti Aizmirsta parole, atvērsies logs, kurā jāievada klienta lietotājvārds, kas atbilst klienta autorizācijas e-pasta adresei. Nosūtot pieprasījumu, lietotāja parole tiks nosūtīta uz klienta e-pasta adresi. 

7. Konta bloķēšana/atbloķēšana

7.1. Portāla lietotāja konts tiek automātiski bloķēts, ja 24 stundu laikā pēc lietotāja konta reģistrācijas nav aktivizēta nosūtītā saite un izvēlēta lietotāja konta parole.

7.2. Lai atbloķētu kontu, klientam Portāla sākumlapā jānospiež saite Aizmirsta parole un jānosūta pieprasījums par jaunas paroles piešķiršanu.

8. Lietotāja konta dzēšana

8.1. Lietotāja kontu var dzēst Latvenergo klientu apkalpošanas darbinieks pēc klienta pieprasījuma, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni vai ierodoties Klientu apkalpošanas centrā.

8.2. Lietotāja konta galvenais lietotājs var dzēst lietotāja konta papildu lietotājus sadaļas Klienta informācija apakšsadaļā Lietotāji.

9. Prasības drošībai, lietojot klientu portālu

9.1. Drošu datu apmaiņu starp klienta datoru un Portālu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.

9.2. Sākot lietot portālu, ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņa, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums https portāla adreses sākumā – https://www.elektrum.lv.

9.3. Lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, jānoklikšķina uz atslēgas ikonas. Klientam jāpārliecinās, vai sertifikātā ir norādīta pareiza adrese (Issued to www.elektrum.lv), sertifikāta izdevēja firma (Issued by Daddy Secure Certificate Authority – G2) un sertifikāta derīguma termiņš (Valid to) nav beidzies.

9.4. Nepieciešams pārliecināties, ka sertifikātu izdošanas ķēde (Certification Path) sastāv tikai no šādām secīgām daļām:

9.4.1. Go Daddy Class 2 Certification Authority;

9.4.2. Go Daddy Root Certification Authority – G2;

9.4.3. Go Daddy Secure Certificate Authority – G2

9.4.4. www.elektrum.lv.

10. Prasības datora aizsardzībai

10.1. Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām klientiem regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim: 

10.1.1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;

10.1.2. uzstādīt ugunsmūri – programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu; 

10.1.3. regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību. 

10.2. Lai pārliecinātos vai datorā jau nav ieviesusies kāda no potenciāli bīstamām programmām, iesakām izmantot bezmaksas tiešsaistes (online) antivīrusu pārbaudes metodes, piemēram: 

 • www.antivirus.com (produkts HouseCall); 
 • www.eset.com (produkts ESET Online Scanner). 

10.3. Lai portāla piedāvātās iespējas varētu izmantot pilnībā, iesakām izmantot šādas pārlūkprogrammas:

 • Google Chrome 35 un jaunāka versija;
 • Mozilla Firefox 30 un jaunāka versija;
 • MacOS v8 Safari 5 un jaunāka versija;
 • Internet Explorer 10 un jaunāka versija;
 • Windows Safari  tiek nodrošināta pamata funkcionalitāte; 
 • Internet Explorer 8 - 9 versija tiek nodrošināta pamata funkcionalitāte; 
 • Android Browser (sākot no “Jelly Bean” versijas vai jaunākas) - visām ar Android operētājsistēmu aprīkotajām iekārtām;
 • Safari (sākot no iOS 7 versijas vai jaunākas) - visām Apple iekārtām, kuras ir aprīkotas ar iOS operētājsistēmu;
 • Internet Explorer Mobile (sākot no 10.0 versijas vai jaunākas) - visām ar Windows operētājsistēmu aprīkotajām iekārtām.

11. Autortiesības 

11.1. Portāls www.elektrum.lv ir AS Latvenergo īpašums. Visas Portālā www.elektrum.lv atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir AS Latvenergo īpašums un ir autortiesību objekts, kā arī tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. Lietotājs Portāla autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

11.3. www.elektrum.lv publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.

11.4. Ja vēlaties izmantot www.elektrum.lv publicēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv.

Vairāk sadaļu