Portāla lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Portāls elektrum.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir AS Latvenergo klientu apkalpošanas interneta vietne, kurā visa esošā informācija ir pieejama reģistrētiem Portāla lietotājiem. Daļa no portāla informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, taču tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem ir iespēja slēgt jaunus līgumus, norēķināties par pakalpojumiem, apskatīt savus datus un mainīt tos, kā arī izmantot citas iespējas.

1.2. Portāla lietošanas noteikumi nosaka Portāla lietotāju kontu un papildu lietotāju izveidošanu, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.

1.3. AS Latvenergo patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: https://www.elektrum.lv/lv/majai/portala-lietosanas-noteikumi/. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.

2. Kā kļūt par reģistrētu portāla lietotāju?

2.1. Klients kļūst par reģistrētu Portāla lietotāju, izveidojot lietotāju kontu un iegūstot lietotājvārdu un paroli. Klients kontu pats izveido, Portālā nospiežot saiti Reģistrēties un aizpildot lietotāja konta izveidošanai nepieciešamo informāciju vai autorizējoties ar internetbanku.

2.2. Līdz ar lietotāja konta izveidošanu tiek izveidots arī lietotāja konta galvenais lietotājs, kas ir tā pati persona, kas aizpildīja reģistrācijas anketu. Galvenais lietotājs sadaļas Klienta informācija apakšsadaļā Lietotāji var pievienot savam kontam arī papildu lietotājus, kuriem ir piekļuves tiesības klienta līgumu un maksājumu informācijai, bet bez tiesībām noslēgt jaunus līgumus un pievienot citus papildu lietotājus.

2.3. Klients var pieprasīt izveidot lietotāja kontu, sazinoties ar Elektrum klientu servisu. Šajā gadījumā klientu servisa darbinieks aizpilda klienta vietā lietotāja konta reģistrācijas anketu, bet lietotāja konts netiek aktivizēts. Lietotāja kontu var aktivizēt tikai pats lietotājs, tāpēc klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar aktivizācijas saiti, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un aktivizētu lietotāja kontu.

2.4. Klients var pieslēgties portālam autentificējoties ar internetbankas starpniecību. Lai pieslēgtos Portālam, nepieciešams uzklikšķināt uz attiecīgās internetbankas saites, un tad ievadot savus internetbankas lietotāja datus. Lai klients veiksmīgi tiktu autentificēts un atpazīts, jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam ar AS Latvenergo. 

2.5. Pieslēgties Portālam var arī no internetbanku mājaslapām.

3. Reģistrēšanās portālā

3.1. Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz saiti Reģistrēties, kurā klientam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Reģistrācija var notikt tikai tad, ja klients ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem un to apstiprinājis.

3.2. Ja klienta reģistrācijas anketā ievadītie dati atbilst AS Latvenergo klientu datu bāzē esošajiem, tiek izveidots lietotāja konts un klientam uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar aktivizācijas saiti. Klientam nospiežot uz aktivizācijas saiti, atveras Portāla logs, kurā jāievada parole, kura turpmāk tiks izmantota autorizācijai Portālā.

3.3. Ja reģistrācijas anketā ievadītie dati neatbilst AS Latvenergo klientu datu bāzē esošajiem, klienta reģistrācija tiek atteikta. Šajā gadījumā klientam ir jāsazinās ar AS Latvenergo klientu apkalpošanas darbiniekiem, zvanot pa tālruni 8400, lai tiktu precizēti klienta dati. Atkārtota reģistrēšanās Portālā ir iespējama tikai pēc klientu datu precizēšanas vai labošanas AS Latvenergo klientu datu bāzē.

4. Personas datu apstrāde, datu patiesums un atbildības pamats

4.1. Personu datu pārzinis ir AS Latvenergo, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

4.2. Apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus lietotāja konta reģistrēšanās solī, klients ir informēts un apzinās, ka AS Latvenergo veiks iesniegto personas datu apstrādi klienta reģistrācijai un autentifikācijai, izveidojot lietotāja kontu turpmākai pakalpojumu sniegšanai un klienta apkalpošanai Portālā un nodrošinot savstarpējo saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir sniegta AS Latvenergo  klientu personas datu apstrādes principos, kas ir pieejami Portāla mājas lapā www.elektrum.lv/dati vai pēc pieprasījuma tiek nosūtīti drukātā formātā uz pieprasījumā norādīto adresi.

4.3. Portāla lietotājs, kas veic reģistrāciju, apliecina, ka tā iesniegtie fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Portāla lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un tā var tik saukta pie atbildības  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem.

4.4. Portāla lietotājs nododot  AS Latvenergo fizisko personu datus, atbild par tiesiskā pamata nodrošināšanu attiecībā uz datu subjekta personas datu apstrādi, ja tie nav Portāla lietotāja personas dati.  

4.5. Lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu, Pārzinis Portāla lietotāja personas datus apstrādās visā Portāla lietošanas laikā vai, ja Portāla lietošanas laikā konstatēta prettiesiska rīcība vai rīcība, kas var palīdzēt Pārzinim vai trešajām personām aizsargāt to tiesiskās intereses, tad attiecīgie personas dati var tikt saglabāti līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Personas datu, kurus Pārzinis apstrādā citiem mērķiem, piemēram, noslēgtā līguma ietvaros, glabāšanas termiņi noteikti Klientu personas datu apstrādes principos, kas ir pieejami www.elektrum.lv/dati

4.6. Portāla lietotājs ir tiesīgs realizēt savas tiesības saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām datu subjekta tiesībām, tajā skaitā piekļūt saviem personas datiem, veikt labošanu vai dzēšanu Portālā, kā arī pieprasīt Pārzinim šo darbību realizāciju vai apstrādes ierobežošanu, ja  izbeidzas nepieciešamība personas datus apstrādāt, iebilst pret apstrādi un realizēt tiesības uz datu pārnesamību, nosūtot rakstveida pieprasījumu saskaņā ar Personas datu pieprasījuma iesniegšanas kārtību.

4.7. Portāla lietotājs  ir informēts, ka Portāla lietotāja personas datu apstrāde ir nepieciešama autentifikācijai, Portāla lietotāja apkalpošanai un Portāla pakalpojumu izmantošanai, līdz ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana vai iebilde pret personas datu apstrādi var padarīt Portāla lietošanu par neiespējamu.

4.8. Gadījumā, ja Portāla lietotājs uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, Portāla lietotājs ir tiesīgs vērsties ar pretenziju pie Pārziņa. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās nav panākta, Portāla lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

4.9. Līdztekus šiem Portāla lietošanas noteikumiem Pārzinis personas datu apstrādi citiem mērķiem veic saskaņā ar Klientu personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami www.elektrum.lv/dati

4.10. AS Latvenergo ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Portāla lietotājam piekļuvi Portālā, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

5. Lietotājvārda un paroles veidošana

5.1. Klienta reģistrācijas anketā ievadītā e-pasta adrese tiks reģistrēta kā lietotājvārds. Katru reizi, kad klients vēlēsies autorizēties Portālā, laukā Lietotājvārds būs jāievada e-pasta adrese.

5.2. Paroles minimālais zīmju skaits - astoņas zīmes. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus. Paroles veidošanā nav ieteicams izmantot klienta personas datus, vārdnīcās pieejamus vārdus u.tml.

5.3. Ieteicams mainīt paroli regulāri (vismaz reizi trijos mēnešos), nospiežot saiti Mainīt paroli sadaļā Jūsu profils.

6. Ko darīt, ja ir aizmirsta parole?

6.1. Ja ir aizmirsta parole, tad klients var nosūtīt pieprasījumu, lai to atgūtu. Portāla sākumlapā nospiežot saiti Aizmirsta parole, atvērsies logs, kurā jāievada klienta lietotājvārds, kas atbilst klienta autorizācijas e-pasta adresei. Nosūtot pieprasījumu, lietotāja parole tiks nosūtīta uz klienta e-pasta adresi. 

7. Konta bloķēšana/atbloķēšana

7.1. Portāla lietotāja konts tiek automātiski bloķēts, ja 24 stundu laikā pēc lietotāja konta reģistrācijas nav aktivizēta nosūtītā saite un izvēlēta lietotāja konta parole.

7.2. Lai atbloķētu kontu, klientam Portāla sākumlapā jānospiež saite Aizmirsta parole un jānosūta pieprasījums par jaunas paroles piešķiršanu.

8. Lietotāja konta dzēšana

8.1. Lietotāja kontu var dzēst Latvenergo klientu apkalpošanas darbinieks pēc klienta pieprasījuma, sazinoties ar Elektrum klientu servisu.

8.2. Lietotāja konta galvenais lietotājs var dzēst lietotāja konta papildu lietotājus sadaļas Klienta informācija apakšsadaļā Lietotāji.

8.3. Portāla lietotāja konts (galvenā lietotāja vai papildlietotāja) tiek automātiski dzēsts, ja tas nav izmantots ilgāk kā 24 mēnešus.

9. Prasības drošībai, lietojot klientu portālu

9.1. Drošu datu apmaiņu starp klienta datoru un Portālu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.

9.2. Sākot lietot portālu, ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņa, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums https portāla adreses sākumā – https://www.elektrum.lv.

9.3. Lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, jānoklikšķina uz atslēgas ikonas. Klientam jāpārliecinās, vai sertifikātā ir norādīta pareiza adrese (Issued to www.elektrum.lv), sertifikāta izdevēja firma (Issued by Daddy Secure Certificate Authority – G2) un sertifikāta derīguma termiņš (Valid to) nav beidzies.

9.4. Nepieciešams pārliecināties, ka sertifikātu izdošanas ķēde (Certification Path) sastāv tikai no šādām secīgām daļām:

9.4.1. Go Daddy Class 2 Certification Authority;

9.4.2. Go Daddy Root Certification Authority – G2;

9.4.3. Go Daddy Secure Certificate Authority – G2

9.4.4. www.elektrum.lv.

10. Prasības datora aizsardzībai

10.1. Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām klientiem regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim: 

10.1.1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;

10.1.2. uzstādīt ugunsmūri – programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu; 

10.1.3. regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību. 

10.2. Lai pārliecinātos vai datorā jau nav ieviesusies kāda no potenciāli bīstamām programmām, iesakām izmantot bezmaksas tiešsaistes (online) antivīrusu pārbaudes metodes, piemēram: 

  • www.antivirus.com (produkts HouseCall); 
  • www.eset.com (produkts ESET Online Scanner). 

10.3. Lai portāla piedāvātās iespējas varētu izmantot pilnībā, iesakām izmantot šādas pārlūkprogrammas:

  • Google Chrome 88 un jaunāka versija;
  • Mozilla Firefox 91 un jaunāka versija;
  • Apple Safari 15 un jaunāka versija;
  • Microsoft Edge 88 un jaunāka versija.

11. Autortiesības 

11.1. Portāls www.elektrum.lv ir AS Latvenergo īpašums. Visas Portālā www.elektrum.lv atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir AS Latvenergo īpašums un ir autortiesību objekts, kā arī tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. Lietotājs Portāla autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

11.3. www.elektrum.lv publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.

11.4. Ja vēlaties izmantot www.elektrum.lv publicēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv.