Distances pirkuma līgums

UZMANĪBU!

Atzīmējot Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šī Distances pirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Distances pirkuma līgums tiek slēgts starp pusēm:

Pārdevēju: interneta veikala E-veikals  īpašnieku - akciju sabiedrību “Latvenergo” Reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230

Un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā E-veikals.

Lietotie termini:

Atteikuma tiesības – šajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā Patērētāja tiesība, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no Līguma;

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot var izmantot atteikuma tiesības;

Autentifikācija – elektronisks process, kas dara iespējamu lietotāja elektronisko identifikāciju;

Digitālais saturs – dati, kas radīti un piegādāti digitālā formātā;

Digitālais pakalpojums – pakalpojums, kas Pircējam dod iespēju sagatavot, apstrādāt un uzglabāt datus vai piekļūt tiem digitālā veidā, vai pakalpojums, kas ļauj kopīgot datus vai kādā citā digitālā veidā mijiedarboties ar datiem, kurus augšupielādējis vai radījis Pircējs vai citi minētā pakalpojuma lietotāji;

Distances pirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) − starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtais distances līgums par Preču iegādi vai Pakalpojumu sniegšanu, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību;

Elektroniskā identifikācija – personas elektronisko identifikācijas datu izmantošanas process, kas unikālā veidā apliecina fiziskās vai juridiskās personas identitāti, vai tādas fiziskās personas identitāti, kas pārstāv juridisko personu;

E-veikals − Pārdevēja Preču un Pakalpojumu tirdzniecībai internetā uzturēta mājas lapa https://elektrumveikals.lv/, kurā Pircējs var iegādāties Preces un Pakalpojumus;

Ikmēneša rēķins – saskaņā ar Maksājuma grafiku izrakstīts rēķins, ko Pārdevējs katru mēnesi nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi;

Kupona kods - burtu un ciparu kombinācija;

Kupons – drukātā, e-pasta vai SMS veidā sniegta informācija Pircējam par atlaidi Precei, Pakalpojumam vai Pirkumu groza summai E-veikalā, kuru Pircējs var saņemt, izmantojot Kuponā norādīto unikālo kodu; 

Lietotāja konts – personalizēta vietne noteiktā informācijas sistēmā, kurai piekļuve ir tikai noteiktam lietotājam vai lietotāja noteiktai grupai;

Maksājumu grafiks -  papildvienošanās starp Pircēju un Pārdevēju par Preču un/vai Pakalpojumu iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa;

Pakalpojumi - E-veikalā iegādei piedāvātie pakalpojumi;

Pasūtījums − Pircēja noformēts un Pārdevējam nosūtīts Pirkuma grozs, uz kā pamata Pārdevējs izraksta avansa rēķinu Pircējam;

Patērētājs – fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci un/vai Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura veic vai potenciāli varētu veikt Preču un/vai Pakalpojumu pirkumu E-veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

Pirkumu grozs (Mans grozs) − Pircēja izvēlētās Preces un/vai Pakalpojumi E-veikalā, kurus Pircējs vēlas iegādāties;

Portāla lietošanas noteikumi - Pārdevēja Preču un Pakalpojumu tirdzniecībai internetā uzturētas mājas lapas https://elektrumveikals.lv/ lietošanas noteikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;

Preces − E-veikalā iegādei piedāvātie produkti, tajā skaitā Preces ar digitāliem elementiem;

Prece ar digitāliem elementiem – prece, kuras lietošana nav iespējama bez noteikta Digitāla satura vai Digitāla pakalpojuma un tā tiek pārdota ar tajā uzstādītu digitālo programmatūru vai tajā iekļautu digitālo pakalpojumu atbalstu;

Puses – Pircējs un Pārdevējs;

PVN − pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecīgajā laikā piemērojams Preču vai Pakalpojumu cenai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai likmei;

Reģistrācijas forma – E-veikala standarta veidlapa, kuru lietotājs aizpilda reģistrējoties E-veikalā un izveidojot Lietotāja kontu;

Reģistrēts lietotājs − persona, kura autentifikācijai izmanto stingrās autorizācijas veidu un sniedz par sevi datus, aizpildot E-veikala reģistrācijas veidlapu;

Rēķins – Pārdevēja elektroniski sagatavots un uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts rēķins, kurš apliecina Pakalpojumu rezervēšanu līdz samaksas veikšanai (ja Pircējs veic Pakalpojuma priekšapmaksu) vai līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai (ja Pircējs izvēlas bezprocentu pēcapmaksu);

Rēķins-pavadzīme – Pārdevēja elektroniski sagatavots un uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts rēķins, kurš apliecina Preču rezervēšanu līdz samaksas veikšanai (ja Pircējs veic Preces priekšapmaksu) vai līdz Preču piegādes uzsākšanai (ja Pircējs izvēlas bezprocentu pēcapmaksu), kā arī izdrukātā veidā pievienots Precei Pasūtījuma piegādes brīdī.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības, tajā skaitā pienākumus un atbildību,  starp Pārdevēju un Pircēju. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 

1.2. Līguma 8. un 11.daļas noteikumi nav piemērojami Pušu attiecībām, ja Pircējs nav Patērētājs.

1.3. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties Preces un/vai Pakalpojumus E-veikalā gan kā Reģistrētam lietotājam, gan kā nereģistrētam lietotājam.

1.4. Reģistrējoties E-veikalā un/vai piekrītot Līguma noteikumiem, Pircējs vienlaikus apstiprina, ka viņam ir tiesības vai atbilstošs pilnvarojums noslēgt darījumu. 

1.5. Līgums ar tā pielikumiem stājas spēkā brīdī, kad Pircējs noformē un apstiprina  Pasūtījumu, un Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja e-pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar Preces un Rēķina-pavadzīmes saņemšanas brīdi. 

1.6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces un/vai Pakalpojumus E-veikalā, ja nav iepazinies ar Līgumu vai nepiekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs noformē un apstiprina Pasūtījumu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Līgumu un apņemas to ievērot.

1.7. Līgums ar tā pielikumiem ir atbilstoši noslēgts, ja, veicot Pasūtījumu, Pircējs to  apstiprina elektroniski.

1.8. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā pēc to publicēšanas  interneta vietnē https://elektrumveikals.lv un attiecas uz tiem Pasūtījumiem, kurus Pircējs veicis pēc Līguma noteikumu grozījumu spēkā stāšanās. Pircējam, iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti tie Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču un/vai Pakalpojumu pasūtīšanas dienā, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē. 

1.9. Ar jaunāko Līguma noteikumu redakciju Pircējs var iepazīties interneta vietnē www.elektrum.lv. Ikreiz, kad Prece un/vai Pakalpojums tiek pasūtīts, Līguma noslēgšanai starp Pārdevēju un Pircēju tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Līguma noteikumu redakcija.  Līguma noteikumu redakcija, kas pastāvēja Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī un tika nosūtīta Pircējam kopā ar Pasūtījuma apstiprinājumu, ir spēkā Pasūtījumiem, kas veikti un nav izpildīti pirms jauno Līguma noteikumu stāšanās spēkā. Ar informāciju par veiktajiem Pasūtījumiem Pircējs var iepazīties Reģistrētā lietotāja kontā vai pieprasot tos no Pārdevēja.  

1.10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala piedāvājumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot E-veikala lietošanas noteikumus vai Līguma noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

1.11. Pārdevējs, ievietojot E-veikalā attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot Pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Pircējs ir atbildīgs par  Reģistrācijas formā (nereģistrētiem Pircējiem – piegādes informācijā) sniegto  datu pareizību. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam ir pienākums tos atjaunot pirms Pasūtījuma veikšanas un/vai, kamēr Pircējs veic samaksu par Preču un/vai Pakalpojumu iegādi ar bezprocentu pēcapmaksu. 

2.2. Reģistrējoties vai veicot Pasūtījumu, Pircējam jāpārliecinās, vai norādītā e-pasta adrese ir aktuāla un korekta, pašam pieejama un tajā ir iespējams saņemt e-pasta sūtījumus.

2.3. Reģistrētam lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus reģistrētajā profilā bez papildus saskaņošanas ar Pārdevēju.

2.4. Reģistrētais lietotājs uzņemas atbildību par autorizācijas līdzekļu, tajā skaitā paroles, uzglabāšanu  drošā, trešajām personām nepieejamā vietā un veidā un apņemas neatklāt to trešajām personām. Reģistrētais lietotājs ir atbildīgs par jebkuru darbību (datu izmaiņām, Preču un/vai Pakalpojumu pasūtījumiem u.c.), kas E-veikalā tiek veikta ar viņa lietotāja datiem. Jebkuru personu, kura pievienojas E-veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā lietotāja  piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto lietotāju.

2.5. Reģistrējoties portālā Elektrum, Reģistrētais lietotājs var izvēlēties pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai vai atteikties no tiem. Mainīt savu iepriekš apstiprināto vēlmi attiecībā uz komerciāliem paziņojumiem Reģistrētais lietotājs var jebkurā laikā, veicot izmaiņas portālā Elektrum un/vai nosūtot attiecīgo paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: elektrumveikals@elektrum.lv.

2.6. Pircējam ir pienākums iepazīties ar Elektrum portāla lietošanas noteikumiem un Līguma noteikumiem un nosacījumiem pirms Pasūtījuma veikšanas. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ar  Elektrum portāla lietošanas noteikumiem, Līgumu un tā pielikumiem ir iepazinies, tos saprot un apņemas tos ievērot.

2.7. Ja Pircējs, reģistrējoties vai veicot Pasūtījumu atbilstoši viņam piešķirtajam trešās personas pilnvarojumam, norāda šīs trešās personas datus, tas vienlaikus uzņemas atbildību par informācijas pareizību un apņemas nodot šai trešajai personai informāciju par Pārdevēja kā personas datu pārziņa veikto personas datu apstrādi pakalpojuma nodrošināšanai.

2.8. Pircēja (t.sk., nereģistrēta lietotāja) sniegtos personas datus Pārdevējs kā datu pārzinis apstrādā nolūkā izpildīt Līgumā noteiktās saistības, t.i. nodrošināt darījuma izpildi, veikt Preču pārdošanu un piegādi, veikt Preču uzstādīšanu, sniegt Pakalpojumus, izrakstīt grāmatvedības dokumentus, atmaksāt naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm un nesniegtajiem Pakalpojumiem, administrēt parādsaistības un realizēt citas no šī Līguma izrietošās saistības, kā arī sniegt Pircējiem kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt prasījumu tiesību realizāciju.  Līdztekus šī Līguma noteikumiem Pārdevējs personas datu apstrādi veic saskaņā ar Klientu personas datu apstrādes principiem.

2.9. Pēc Pircēja iniciatīvas informācijas apmaiņa (tajā skaitā personas datu saturošas informācijas apmaiņa) var notikt Pircēja izvēlētos un Pārdevējam pieejamos distances saziņas līdzekļos, piemēram, tiešsaistes saziņas kanālos, Pārdevēja tiešsaistes tērzētavā vai ar virtuālā asistenta palīdzību u.c.

2.10. Pārdevējs ir tiesīgs ierakstīt starp Pircēju un Pārdevēju notikušās tālruņu sarunas un citu mutvārdos/rakstveidā notiekošo komunikāciju, lai pamatotu un pierādītu Līguma noslēgšanas, izpildes un personas datu apstrādes faktus Pušu tiesisko interešu aizsardzībai, tajā skaitā kvalitātes uzlabošanas un saziņas pierādīšanas nolūkā.

2.11. Pārdevējs  ir tiesīgs nodot Pircēja personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams no Līguma izrietošo saistību izpildei, piemēram, Preču piegādātajam, Preču uzstādītājam, Pakalpojumu sniedzējiem, kā arī  trešajām personām, ja šīm personām ir tiesiskais pamats Pircēja personas datu iegūšanai no Pārdevēja.

2.12. Ja par Līguma saistību izpildi tiek slēgts galvojuma līgums, tad Pārdevējam ir tiesības nodot Pircēja personas datus, ieskaitot informāciju par saistībām, galviniekam.

2.13. Apstrādājot personas datus, Pārdevējs veiks atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un apstrādes drošību.

2.14. Fiziska persona  ir tiesīga realizēt savas datu subjekta tiesības saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām datu subjekta tiesībām, tajā skaitā atsaukt savu doto piekrišanu, piekļūt saviem personas datiem, veikt labošanu vai dzēšanu, kā arī pieprasīt Pārdevējam šo darbību realizāciju vai apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi un realizēt tiesības uz datu pārnesamību, nosūtot rakstveida pieprasījumu saskaņā ar Personas datu pieprasījuma iesniegšanas kārtību. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību Pārdevējam un Datu valsts inspekcijai, Elijas ielā 17, Rīgā, pasts@dvi.gov.lv, ja persona uzskata, ka personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas.

2.15. Ja Pircējs atsaka Pārdevējam noteiktas informācijas sniegšanu vai pieprasa personas datu apstrādes pārtraukšanu, dzēšanu un/vai ierobežošanu, un šāda apstrāde un Pircēja personas dati ir būtiski Līguma izpildei, Pārdevējs, pamatojoties uz Līguma saistību izpildes neiespējamību vai ierobežošanu, ir tiesīgs atteikt darījuma izpildes  turpināšanu, ierobežot piedāvāto pakalpojumu un/vai anulēt Pasūtījumu.

3. Preču un Pakalpojumu cenas un raksturojums

3.1. Preču un Pakalpojumu raksturojums, specifikācija un cenas ir norādītas E-veikalā katras attiecīgās Preces un Pakalpojuma izvēles logā.

3.2. Preču un Pakalpojumu cenas E-veikalā norādītas eiro ar PVN spēkā esošo likmi. Preces un Pakalpojumi Pircējam tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā E-veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.3. Preču un Pakalpojumu sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšējas izziņošanas. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta vietnē https://elektrumveikals.lv, un tās attiecas uz Preču un Pakalpojumu pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas vietnē.

3.4. Pārdevējs neatbild par Pircēja pieņemto lēmumu iegādāties Preces, balstoties uz attēliem E-veikalā. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. 

3.5. Iespējamie  Preces saņemšanas veidi un izmaksas ir norādīti E-veikala sadaļā Piegāde, kā arī tiek uzrādīti Pircējam, kad Pircējs ir izveidojis Pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi. Pārdevējs norāda izmaksas par piegādi rēķinā, ja šīs izmaksas nav iekļautas Preces cenā.

4. Pasūtījumu veikšana un izpilde

4.1. Pircējs E-veikalā var iepirkties, reģistrējoties par Reģistrēto lietotāju vai bez reģistrācijas. Pircējs, kurš nav Reģistrēts lietotājs, nevar iegādāties Preces un/vai Pakalpojumus ar bezprocentu pēcapmaksu. Šādā gadījumā Pircējs apmaksā pasūtīto Preču un/vai Pakalpojumu cenu pilnā apmērā Rēķinā-pavadzīmē vai Rēķinā norādītajā termiņā.

4.2. Pircējs izvēlas Preci vai Pakalpojumu, aizpilda pieteikumu un, izmantojot izvēlni “Ielikt Pirkumu grozā”, noformē Pasūtījumu. 

4.3. Gadījumos, kad Pircējam nepieciešams rast individuālu risinājumu pirms Preces un/vai Pakalpojuma iegādes, Pircējs konsultējas ar Pārdevēju. Pēc konsultācijas Pārdevēja pārstāvis uz Pircēja norādīto e-pasta adresi nosūta Pircējam izvērtēšanai sagatavotu "Pirkumu grozu" ar individuālajam risinājumam atbilstošām un Pārdevēja piedāvātām Precēm un/vai Pakalpojumiem. 

4.4. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis Pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar e-pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt. Pasūtījuma akcepts ietver Pircēja pienākumu veikt Pasūtījuma apmaksu.

4.5. Pārdevējs rūpējas, lai jebkurš Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt.

4.6. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot E-veikalā pasūtītās Preces un/vai Pakalpojumus, informējot par to Pircēju, ja:

4.6.1. Preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejamas daudzumā saskaņā ar Pasūtījumu;

4.6.2. Preces vai Pakalpojuma cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par Preci vai Pakalpojumu sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;

4.6.3. Pircējs nav iepazinies ar Līguma noteikumiem.

4.7. Pircējam ir pienākums pārbaudīt Pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot Elektrum klientu servisa e-pasta adresi: elektrumveikals@elektrum.lv vai citus saziņas līdzekļus, kas ir norādīti sadaļā Kontakti.

4.8. Pārdevējam ir tiesības anulēt apstiprināto Pasūtījumu, par to informējot Pircēju. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam saskaņā ar Rēķinu-pavadzīmi vai Rēķinu Pircēja samaksāto naudas summu, ja Pircējs ir veicis maksājumu un attiecīgā summa tika ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

5.1.1. ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti;

5.1.2. ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Rēķinu-pavadzīmi, Rēķinu vai izrakstīto Ikmēneša rēķinu saskaņā ar Maksājuma grafiku.

5.2. Pircējam par pasūtītajām Precēm un/vai Pakalpojumiem ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Rēķina-pavadzīmes vai Rēķina saņemšanas. Ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā neapmaksā Rēķinu-pavadzīmi vai Rēķinu, automātiski tiek nosūtīts atgādinājums uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi.

5.3. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts Rēķinā-pavadzīmē vai Rēķinā.

5.4. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis Rēķinā-pavadzīmē/Rēķinā/Ikmēneša rēķinā norādīto summu savā norēķinu kontā kredītiestādē.

5.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt Pasūtījumu un atcelt Preces un/vai Pakalpojuma rezervēšanu, ja Pircēja samaksa par Precēm un/vai Pakalpojumiem nav saņemta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 5.2.punktā minētā atgādinājuma nosūtīšanas.

6. Preču piegāde un saņemšana

6.1. Piegāde ir iespējama visā Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Precēm, kuru saņemšanas veids ir pašizvešana. Pasūtījumā Pircējs norāda pilnīgu un precīzu informāciju par Preces piegādes vietu. Ja Preces cenā iekļauta Preces uzstādīšana, tad Preces piegāde un uzstādīšana iespējama tikai Latvijas Republikas teritorijā.

6.2. Pirms Līguma noslēgšanas Pircējs tiek informēts par konkrētās Preces saņemšanas veidu un/vai piegādes laiku. Pircējs var tikt papildus informēts par precīzu piegādes datumu un laika intervālu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru. 

6.3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircējam 3 (trīs) līdz 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, atbilstoši konkrētās Preces aprakstā norādītajam termiņam. Preču piegādes noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo Preču un Pircējs tiek informēts par tā pasūtīto Preču neesamību. Izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par Preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes kavēšanos, ja Preces nav piegādātas Pircējam vai ja tās nav piegādātas laikā, Pircēja vainas dēļ vai Pircēja kontrolē esošu apstākļu dēļ.

6.4. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam saziņai pa Pasūtījumā norādīto mobilo tālruni un/vai e-pastu, lai vienotos ar Preces piegādātāju (kurjeru) vai uzstādītāju par piegādes un/vai uzstādīšanas nosacījumiem un vietu noteiktajā laikā Pasūtījuma izpildei.

6.5. Ja Preces piegādā kurjers:

6.5.1. No brīža, kad Preces tika nodotas Preces piegādātājam (kurjeram), par Preču drošību un piegādes termiņu ievērošanu ir atbildīgs attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Pircējs apzinās, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs vai kurjers nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu iespējamo piegādes laiku; 

6.5.2. Piegādājot Preces Pircējam, kopā ar Preci tiek izsniegts rēķins-pavadzīme, atteikuma veidlapa un Preces tehniskā un kvalitāti apliecinošā dokumentācija;

6.5.3. Preces piegāde un Pasūtījums tiek uzskatīti par izpildītu, ja Prece ar rēķinu-pavadzīmi vai pieņemšanas-nodošanas aktu nodota Pircējam Līgumā noteiktajā termiņā.

6.6. Ja Preci piegādā uz pakomātu:

6.6.1. Pārdevējs kopā ar Preci uz Pircēja izvēlēto pakomātu nosūta elektroniski sagatavoto rēķinu-pavadzīmi, atteikuma veidlapu un visu Preces tehnisko un kvalitāti apliecinošo dokumentāciju;

6.6.2. piegāde atbilstoši Pasūtījumam uzskatāma par veiktu un Pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad Pircējs izņem Preci no pakomāta, izmantojot  saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par Preces piegādi pakomātā un durvju atvēršanas kodu;

6.6.3. Pircējs saņem Preci pakomātā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā. Par piegādes uz pakomātu nodrošināšanu ir atbildīgs pakomāta pakalpojuma sniedzējs;

6.6.4. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pakomāta atvēršanai nosūtītā informācija nenonāktu trešo personu rīcībā, kā arī ir atbildīgs par visām darbībām un tiesiskajām sekām, kas iestājas, izmantojot Pircējam nosūtīto pakomāta atvēršanai nepieciešamo informāciju.

6.7.  Preces netiek sūtītas atkārtoti  un Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, atmaksājot Pircējam saņemto naudu par Precēm gadījumā, ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram,  Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pircēja norādītajai adresei nevar piekļūt, Pircējs nepieņem Preci piegādes termiņā vai apstākļiem atbilstošā papildu termiņā, par kuru Preces piegādātājs (kurjers) bija vienojies ar Pircēju u.c.

6.8. Līguma 6.7.punktā minētajos gadījumos, nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

6.9. Ja pie Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums, piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam vai iesaiņojumam ir acīmredzami defekti, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā  informē par to Pārdevēju, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja e-pasta adresi: elektrumveikals@elektrum.lv vai zvanot uz tālruni 8400.

6.10. Ja Preču (piemēram, saules paneļu) saņemšanas veids ir pašizvešana:

6.10.1. Preces pašizvešanai Pircējs bez maksas var saņemt Pārdevēja Preču izsniegšanas punktā, kas atrodas Granīta ielā 31, Aconē, Salaspils novadā.  

6.10.2. Kad Preces ir sagatavotas saņemšanai Pārdevēja Preču izsniegšanas punktā, Pircējs saņem Pārdevēja paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.  

6.10.3. Pārdevējs nodrošina Preču izsniegšanu Pircējam Pārdevēja darba laikā no plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 15:00. 

6.10.4. Ierodoties saņemt Preces, Pircējam ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase) un pasūtījuma informācija un/vai apstiprinājums, kuru Pārdevējs elektroniski nosūtījis Pircējam. Juridiskās personas pārstāvim pirms Pasūtījuma saņemšanas ir jāuzrada personu apliecinošs dokuments, kā arī  juridiskas personas izsniegta un spēkā esoša pilnvara (ja attiecināms). Ja Pircējs neuzrāda minētos dokumentus, Pārdevējam ir tiesības atteikties izsniegt Preces Pircējam. 

6.10.5. Pircējs saņem pasūtītās Preces Preču izsniegšanas punktā  ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs, izmantojot elektronisko saziņu vai tālruni, ir informējis Pircēju, ka Preces ir gatavas saņemšanai. Kad Pircējs ir saņēmis pasūtītās Preces, tiek uzskatīts, ka tās ir nodotas (piegādātas) Pircējam.

6.10.6.    Ja Pircējs Līguma 6.10.5. punktā noteiktajā termiņā neizņem pasūtītās Preces, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pasūtījumu un vienpusēji izbeigt Līgumu. Naudu, ko Pircējs ir samaksājis par Precēm, Pārdevējs atmaksā Pircējam atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 

7. Pakalpojuma sniegšana un saņemšana

7.1. Pakalpojumi ir pieejami visā Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtījumā Pircējs norāda pilnīgu un precīzu informāciju par Pakalpojuma saņemšanas vietu. 

7.2. Pārdevējs veic Pakalpojuma izpildi 7 (septiņu) līdz 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, atbilstoši konkrētā Pakalpojuma aprakstā norādītajam termiņam. Izņēmuma gadījumos Pakalpojuma izpilde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par Pakalpojuma izpildes termiņu un citiem apstākļiem. Pārdevējs nav atbildīgs par Pakalpojuma izpildes kavēšanos, ja Pakalpojums nav izpildīts laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja kontrolē esošu apstākļu dēļ.

7.3. Pircējam ir pienākums:

7.3.1. būt sasniedzamam saziņai pa Pasūtījumā norādīto tālruni un/vai e-pastu, lai vienotos ar Pārdevēja pārstāvi par Pakalpojuma saņemšanas laiku;

7.3.2. nodrošināt Pārdevēja pārstāvim piekļuvi Pakalpojuma saņemšanas vietai;

7.3.3. saņemt nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu Pakalpojuma veikšanai (piemēram, Preces uzstādīšanai) un, ja attiecināms, saņemt un uzrādīt Pārdevēja pārstāvim nepieciešamos saskaņojumus ar būvvaldi vai citu institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, sadales sistēmas operatoriem, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, daudzdzīvokļu dzīvojamā nama dzīvokļu īpašniekiem, namu pārvaldniekiem un ar citām iestādēm vai privātpersonām (ja attiecināms). Pircējs par saviem līdzekļiem nodrošina topogrāfisko uzmērīšanu, būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu un saskaņošanu ar apakšzemes inženierkomunikāciju valdītājiem un citām personām (ja attiecināms). 

7.4. Pakalpojums netiek sniegts un Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma daļā par Pakalpojuma sniegšanu, atmaksājot Pircējam saņemto naudu par Pakalpojumu, gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšana nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams,  ar Pircēju nav iespējams sazināties, Pircēja norādītajai adresei un Pakalpojuma sniegšanas vietai nevar piekļūt vai Pircējs pirms Pakalpojuma sniegšanas nevar uzrādīt Pārdevēja pārstāvim Līguma 7.3.3.punktā norādītos saskaņojumus un Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju). 

7.5. Nauda par Pakalpojumu tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Transporta izdevumi (ja tādi tika apmaksāti) netiek atmaksāti. Atmaksāšana tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

7.6. Pakalpojums tiek uzskatīts par saņemtu un Pasūtījums par izpildītu, ja Pakalpojums ar pieņemšanas-nodošanas aktu nodots Pircējam.

8. Atteikuma tiesības

8.1. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no distancē noslēgta līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no:

8.1.1. Līguma noslēgšanas dienas - ja tiek sniegts Pakalpojums;

8.1.2. dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Patērētājs ir norādījis, ir ieguvusi Preces valdījumā – ja tiek iegādāta Prece;

8.1.3. dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Patērētājs ir norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo Preci - ja vienā Pasūtījumā ir pasūtītas vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi;

8.1.4. dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Patērētājs ir norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu - ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām;

8.1.5. dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Patērētājs ir norādījis, ir ieguvusi valdījumā pirmo Preci – ja noslēgts līgums par regulāru Preču piegādi. 

8.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības MK noteikumu Nr.255 22.punktā noteiktajos gadījumos, piemēram, iegādājoties Individuālu Elektrum apkures risinājumu, jo tas ir personalizēts atbilstoši Pircēja ēkas tilpumam, siltuma patēriņa paradumiem, uzstādīšanas vietai un veidam. Šādos gadījumos Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Patērētājam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Patērētājam par Preci vai Pakalpojumu samaksāto naudu. 

8.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājam ar nepārprotamu paziņojumu, kurš satur Patērētāju un Pasūtījumu identificējošu informāciju, jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no distancē noslēgtā līguma, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: elektrumveikals@elektrum.lv, vai Pārdevējam uz adresi – Viskaļu iela 16, Rīgā, LV-1026. Patērētājs pēc izvēles var izmantot piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus.

8.4. Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana 8.1.punktā noteiktajā termiņā izbeidz Pasūtījumu un atbrīvo Patērētāju no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā izdarīta Pasūtījuma. Termiņš ir ievērots, ja Patērētājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām.

8.5. Patērētājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas,  apmaksājot nosūtīšanas izdevumus, nodod Preci Pārdevējam  kādā no sekojošiem veidiem: 

8.5.1. nosūtot uz Omniva Ulbrokas ELVI pakomātu adresē Peldu iela 2, Ulbroka, Stopiņu novadā un norādot tālruņa Nr.25457082;

8.5.2. nosūtot uz DPD Lats Ulbroka paku skapi adresē Institūta iela 7,  LV-2130 un norādot tālruņa Nr. 25457082;

8.5.3. nosūtot ar kurjeru uz Granīta ielu 31, Aconē, Salaspils novadā, LV-2119 un norādot tālruņa Nr. 25457082.

8.6. Pārdevējs atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu par Preci un/vai Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Patērētāja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. 

8.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar Līgumu Patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz dienai, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Patērētājs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Piegādes maksa Patērētājam netiek atmaksāta. 

8.8. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašību vai darbības noskaidrošanai. 

8.9. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām Preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā  un tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot Preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus Preces piederumus. Preču komplektu, kurš sastāv no vairākām Precēm, jāatdod pilnā tā sastāvā, t.i. visas komplektā ietilpstošās Preces. Prece jāiepako atbilstoši drošai transportēšanai, lai izvairītos no bojājumu rašanās transportēšanas laikā. 

8.10. Ja Patērētājs ir pieprasījis sākt Pakalpojuma sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Patērētājs maksā Pārdevējam summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai līdz brīdim, kad Patērētājs ir paziņojis Pārdevējam par atteikšanos no līguma.

8.11. Patērētājs sedz ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas (izņemot Precei, kas neatbilst līguma noteikumiem).

8.12. Patērētājam var rasties papildu izdevumi, ja Preci ir uzstādījusi persona, kurai ir nepieciešamās speciālās zināšanas un iegūts profesionalitāti apliecinošs dokuments un, lai veiktu drošu Preces demontāžu, nepieciešama nozares profesionāļa iesaiste. Maksimālās ar šādas Preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas var sasniegt aptuveni 410 euro. Par Preces atdošanas vietu, laiku, Preces demontāžu un ar Preces atpakaļ atdošanu saistīto izmaksu apmēru Patērētājam jāsazinās ar Pārdevēju pa tālruni 8400 vai e-pastu, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi elektrumveikals@elektrum.lv.   Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli un pirms Preces atdošanas Patērētājam būs jāapmaksā ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas. 

8.13. Ņemot vērā šī Līguma 8.8.punktā noteikto, ja Precei tiek konstatētas nolietojuma pazīmes, Pārdevējs var pieprasīt Patērētājam zaudējumu atlīdzību, kuras apmērs katrā gadījumā tiek noteikts individuāli. Pārdevējs rakstiski informē Patērētāju par lēmumu pieprasīt zaudējumu atlīdzību par Preces vērtības samazināšanos un nosūta Patērētājam rēķinu.

8.15. Atteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

9. Kuponu izmantošanas noteikumi

9.1. Pircējs var saņemt Kuponu Pārdevēja rīkotās mārketinga kampaņas laikā un apmainīt to pret atlaidi Kuponā norādītajai Precei, Pakalpojumam vai Pirkumu groza/u summai E-veikalā, ievadot Kupona kodu tam paredzētajā laukā pirms Pasūtījuma veikšanas.

9.2. Kupons nesummējas ar citām atlaidēm, kas tiek piemērotas E-veikalā. Kupona atlaide tiek piemērota Preces vai Pakalpojuma sākotnējai cenai bez atlaides.

9.3. Kupons ir derīgs līdz tajā norādītajam datumam. Kupona derīguma termiņš pēc tā beigu datuma netiek pagarināts un netiek kompensēts.

9.4. Kupona kodu var izmantot vienu vai vairākas reizes vienam vai vairākiem Pirkumu groziem ņemot vērā saņemtā Kupona atlaides veidu. Pircējs, kurš ir saņēmis Kuponu, ir atbildīgs par Kupona koda saglabāšanu un  neizpaušanu citām personām.

9.5. Kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret citiem Kuponiem,  naudu, Precēm vai Pakalpojumiem. Izmantotais Kupons netiek atlīdzināts un atgriezts.

9.6. Ja Pirkumu groza saturs neatbilst Kupona atlaides nosacījumiem (piemēram, Pirkumu grozā nav iekļautas visas Preces, uz kurām attiecas Kupona atlaide u.c.) vai beidzies Kupona derīguma termiņš, Precei, Pakalpojumam vai Pirkumu grozam netiek piešķirta Kuponā norādītā atlaide.

9.7. Nozaudēts Kupons (Kupona kods) netiek kompensēts un tā derīguma termiņš netiek pagarināts.

10. Komercgarantija (garantija)

10.1. Pircējam ir pienākums pirms Preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt Preces lietošanas instrukciju un Preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

10.2. Komercgarantijas (garantijas) devējs ir Pārdevējs - AS "Latvenergo", reģ.Nr. 40003032949, adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, e-pasta adrese: elektrumveikals@elektrum.lv

10.3. Komercgarantija (garantija) ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā un to var saņemt, iegādājoties Preces E- veikalā. Pārdevējs sniedz šādas Preču komercgarantijas (garantijas):

10.3.1. saules paneļiem – 12 (divpadsmit) gadu komercgarantija (garantija) no saules paneļu nodošanas dienas Pircējam; 

10.3.2. invertoram – 10 (desmit) gadu komercgarantija (garantija) no invertora nodošanas dienas Pircējam;

10.3.3. SAMSUNG gaiss-ūdens siltumsūknim – 5 (piecu) gadu komercgarantija (garantija) no siltumsūkņa nodošanas dienas Pircējam;

10.3.4. SAMSUNG gaiss-gaiss siltumsūknim – 3 (trīs) gadu komercgarantija (garantija) no siltumsūkņa nodošanas dienas Pircējam;

10.3.5. ABB, Etrel, Noark vai Green Cell  elektroauto uzlādes iekārtām un/vai to piederumiem – 2 (divu) gadu komercgarantija (garantija) no elektroauto uzlādes iekārtas un/vai piederumu nodošanas dienas Pircējam.

10.4. Līguma 10.3. punktā norādītās komercgarantijas (garantijas)  attiecas uz Preču bojājumiem vai funkcionalitātes traucējumiem, ja tie radušies no: 

10.4.1. nekvalitatīvām komponentēm;

10.4.2. nepareizas Preču uzglabāšanas un transportēšanas pirms to pārdošanas. 

10.5. Komercgarantijas (garantijas) noteikumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (Rēķins-pavadzīme vai Rēķins).

10.6. Informējam, ka komercgarantijas (garantijas) noteikumi nav attiecināmi uz Preces papildus piederumiem (piemēram, Preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).

10.7. Komercgarantija (garantija) neattiecas uz Preces bojājumiem un funkcionalitātes traucējumiem:

10.7.1. ja ir dzēsts, neredzams vai izmainīts Preces sērijas numurs (ID) vai Precei ir bojātas Preces korpusā uzstādītās aizsardzības plombas;

10.7.2. ja Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts Preces lietošanas instrukcijā;

10.7.3.  ja ir saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, Prece kopta neatbilstošiem līdzekļiem, ja Precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, vai kādas citas pazīmes, kas liecina par nepareizu Preces ekspluatāciju;

10.7.4. ja bojājums vai defekts radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, elektropārvades kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

10.7.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pazīmes;

10.7.6. dabiska Preces komponenšu nolietojuma gadījumos;

10.7.7. ja Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs Preces bojājumus;

10.7.8. ja Prece izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā Prece nav paredzēta šādam nolūkam);

10.7.9. ja Precei radušies bojājumi nepareizas Preces transportēšanas rezultātā pēc Preces pārdošanas.

10.7.10. ja Prece bijusi pakļauta ārējiem faktoriem (piemēram, putekļi, zibens, elektrības pārspriegumi, ķīmiskās vielas, elektromagnētiskie lauki);

10.7.11. normāla Preces komponenšu nolietojuma gadījumā;

10.7.12. ja bojājumi radušies Pircēja vai trešo personu vainas dēļ.

10.8. Gadījumā, ja komercgarantijas (garantijas) laikā Prece ir sabojājusies, Pircējam ir iespēja:

10.8.1. nosūtīt Preci, aizpildītu garantijas pieteikumu un pirkumu apliecinošu  dokumentu Pārdevējam kādā no šādiem veidiem:

10.8.1.1.nosūtot uz Omniva Ulbrokas TOP pakomātu Peldu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā un norādot tālruņa Nr. 25457082;

10.8.1.2. nosūtot uz DPD Lats Ulbroka paku skapi Institūta iela 7, Dreiliņos, LV-2130 un norādot tālruņa Nr. 25457082;

10.8.1.3. nosūtot ar kurjeru uz Granīta ielu 31, Aconē, Salaspils novadā, LV-2119 un norādot tālruņa Nr. 25457082.

10.8.2. zvanīt Pārdevēja klientu servisam uz tālruņa numuru 8400, kas ieteiks piemērotāko risinājumu.

10.9. Komercgarantijas (garantijas) pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit. 

10.10. Garantijas servisu Precei veic AS "Latvenergo", e-pasta adrese: elektrumveikals@elektrum.lv, tālrunis 8400, adrese: Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026. Garantijas servisa rezultātā Pārdevējs Pircējam izsniedz aktu, kurā norāda konstatēto bojājumu ietekmi uz Preci un turpmāko rīcību.

11. Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, Pakalpojums, digitālais saturs vai digitālais pakalpojums

11.1. Patērētājiem 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Preces, Digitālā satura vai Digitālā pakalpojuma piegādes vai Pakalpojuma saņemšanas dienas ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu, par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, Digitālo saturu,  Digitālo pakalpojumu vai Pakalpojumu.

11.2. Prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci,  Digitālo saturu, Digitālo pakalpojumu vai  Pakalpojumu Patērētājs iesniedz Pārdevējam: e-pasta adrese: elektrumveikals@elektrum.lv, tālrunis 67726661, adrese: Viskaļu iela 16, Rīga, LV-10262, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto. Prasījums tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.

11.3. Ja tiek konstatēts, ka šajā sadaļā minētais prasījums ir pieteikts par kvalitatīvu un Patērētāja Pasūtījumam (Līgumam) atbilstošu Preci, Preces piegādes maksa Patērētājam netiek atmaksāta.

12. Pušu atbildība

12.1. Noslēgtais Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto Pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi Pasūtījuma apstiprinājumu. Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā no atgādinājuma nosūtīšanas dienas Pircējam.

12.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav atjauninājis vai papildinājis datus).

12.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis Rēķinu-pavadzīmi/Rēķinu/Ikmēneša rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

12.4. Ja Pircējs nav saņēmis Pārdevēja nosūtīto rēķinu, līdz ar ko nav veicis Līgumā paredzētajā termiņā Preces apmaksu, tad tas nav attaisnojošs iemesls kavētiem maksājumiem. Šādā gadījumā Pircējam ir pienākums sazināties ar Pārdevēju un vienoties par turpmāko rīcību.

12.5. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, ir risināmi saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem - tiesā.

12.6. Ja Pircējam ir pretenzijas par Preces vai Pakalpojuma kvalitāti, tad tam ir jāsniedz Pārdevējam atbilstošs iesniegums, norādot Pircēju un Preci vai Pakalpojumu identificējošu informāciju, kā arī iesnieguma pamatojumu. Iesniegums nosūtāms uz Pārdevēja juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: elektrumveikals@elektrum.lv.

Uz Distances pirkuma līgumu citā starpā ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Ar banku starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kuras nav šī Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras ir tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

Redakcija spēkā no 2024.gada 13.marta.

 
 
Vairāk sadaļu