Klientu personas datu apstrādes principi

Dokuments (turpmāk – Politika) ir izstrādāts, lai informētu Politikā norādītās fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic akciju sabiedrība "Latvenergo”, reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010 (turpmāk – Latvenergo). 

Latvenergo sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):

 • elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas tirdzniecību;
 • elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas pakalpojumu;
 • elektrotransporta uzlādes pakalpojumu;
 • tehnoloģiju produktu (dabasgāzes apkures katli, siltumsūkņi, saules paneļi, elektrotransporta uzlādes iekārtas u.c.) tirdzniecības un uzstādīšanas pakalpojumus;
 • pakalpojumus drošībai & komfortam (dūmvadu tīrīšana, apdrošināšana, gāzes katlu apkope, u.c.);  
 • konsultatīvus un izglītojošus pasākumus par energoefektivitāti un enerģijas pakalpojumu izmantošanu un izglītojošas aktivitātes eksakto zinātņu popularizēšanai;
 • Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcijas un krātuves apskates, ekskursijas gida pavadībā, izglītojošās nodarbības un muzeja krājuma priekšmetu, to digitālo attēlu izmantošanas un suvenīru iegādes pakalpojumus, interneta vietnes Virtuālais enerģētikas muzejs un Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas apskates pakalpojumus;
 • citus saistītos pakalpojumus (piemēram, klientu atbalsta pakalpojumi, sociālās atbildības īstenošanas pasākumi).

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).

1. Politikas darbības joma
Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz Latvenergo:

 • esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas un kas izmanto Latvenergo Pakalpojumus;
 • potenciālajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar Latvenergo un kuras interesējas par Latvenergo Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/ vai izmaksām;
 • bijušajiem klientiem, tostarp, kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;
 • aizsargātajiem lietotājiem;
 • klientu un/vai aizsargāto lietotāju pārstāvjiem, tostarp kontaktpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem, personām, kuras klientu un/vai aizsargāto lietotāju interesēs veic maksājumus par Latvenergo Pakalpojumiem;
 • klientu galviniekiem;
 • objektos vai tiem pieguļošajās teritorijās esošajām personām;
 • sadarbības partneru, darbuzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem;
 • tīmekļa lapu, Elektrum portāla un mobilo lietotņu lietotājiem un sociālo tīklu kontu sekotājiem;
 • izglītojošo aktivitāšu un cita veida pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem;
 • nekustamo īpašumu īpašniekiem, īpašnieku pārstāvjiem;
 • izsoļu dalībniekiem;
 • nekustamo īpašumu nomniekiem, iznomātājiem;
 • fiziskām personām, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs (piemēram, konkursos, akcijās, loterijās);
 • jebkuru citu fizisku personu, kura vēršas Latvenergo.

(turpmāk – Klienti vai Jūs).

Politika darbojas līdztekus citiem Latvenergo noteikumiem saistībā ar Latvenergo Pakalpojumu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu un Elektrum portāla lietošanu.
Lai informētu par Jūsu personas datu apstrādi, Latvenergo sniedz zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

2.    Pārzinis
Politikā norādīto personas datu pārzinis ir Latvenergo. Latvenergo kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem: 
adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
tālruņa numurs: +371 67 728 222
e-pasta adrese: info@latvenergo.lv

3.    Datu aizsardzības speciālists
Latvenergo ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Kontaktinformācija saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu: 
adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
e-pasta adrese: fpda@latvenergo.lv 

4.    Personas dati un personas datu apstrādes nolūki
Latvenergo apstrādā Jūsu personas datus (Personas dati) tostarp, bet ne tikai, šādos nolūkos: 

a.    Latvenergo Pakalpojumu sniegšanai:

 • elektroenerģijas un/vai dabasgāzes un citu produktu/preču tirdzniecības līguma un citu līgumu noslēgšanai un īstenošanai, kā arī Pakalpojumu sniegšanai, tostarp, piemēram:
  - klientu identificēšanai;
  - atbalsta sniegšanai aizsargātājiem lietotājiem;
  - norēķinu izpildes uzraudzībai, kredītspējas izvērtēšanai un parādu pārvaldībai.
 • iesniegumu, pieprasījumu, pretenziju un priekšlikumu izskatīšanai;
 • klientu konsultācijai;
 • klienta reģistrācijai un autentifikācijai Elektrum portālā, mobilajās lietotnēs un tīmekļa lapās;
 • tīmekļa lapu, Elektrum portāla un mobilo lietotņu darbības nodrošināšanai. 

b.    Latvenergo Pakalpojumu attīstīšanai un kvalitātes nodrošināšanai:

 • Pakalpojumu uzlabošanai un biznesa attīstīšanai;
 • Pakalpojumu sniegšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

c.    Drošības un citu tiesisko interešu aizsardzības nolūkiem:

 • Latvenergo informācijas sistēmu drošības nodrošināšanai un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu (piemēram, neautorizētas ārējas piekļuves gadījumā Latvenergo informācijas sistēmām, jebkurām vietnēm vai lietotnēm, kā arī jebkāda veida ļaundabīgas darbības Latvenergo informācijas sistēmās, jebkurās vietnēs vai lietotnēs (piemēram, DDoS uzbrukuma)) novēršanai un izmeklēšanai;
 • fiziskās drošības nodrošināšanai Latvenergo telpās, objektu teritorijā vai pie objektiem, tai skaitā videonovērošanas veikšanai un piekļuves kontroles īstenošanai (piemēram, caurlaižu izsniegšanai), un fiziskās drošības incidentu novēršanai un izmeklēšanai;
 • iespējamu vai jau notikušu personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanai un novēršanai;
 • krāpšanas un korupcijas risku identificēšanai un atklātības nodrošināšanai, tajā skaitā ziņošanai par pārkāpumiem.

d. Mārketinga darbībai un lojalitātes veicināšanai:

 • Latvenergo Pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp, piemēram:
  - uz Klientu vērstai tiešajai reklāmai;
  - mārketinga statistikas apkopošanai;
  - klientu Pakalpojumu izmantošanas ieradumu analītikai;
 • lojalitātes programmas (piemēram, “draudzīgie labumi”) darbības nodrošināšanai;
 • loteriju, konkursu un izložu organizēšanai un īstenošanai;
 • apmeklējumu un pasākumu organizēšanai Klientiem Latvenergo objektos, kā arī citiem publiskiem pasākumiem un pasākumu publicitātes nodrošināšanai;
 • aptauju organizēšanai un viedokļu izpētei par Latvenergo pakalpojumiem un produktiem/precēm.

e.     Sociālās atbildības īstenošanai un reprezentatīvo attiecību pilnveidei:

 • ekskursiju, apmeklējumu un pasākumu organizēšanai Latvenergo Enerģētikas muzejā, Pļaviņu HES un Latvenergo objektos, piemēram, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, Elektrum Energoefektivitātes centra energoefektivitātes izglītojošo nodarbību, konsultāciju un cita veida pasākumu nodrošināšanai;
 • jauniešu ieinteresēšanai eksaktajos mācību priekšmetos un eksakto mācību priekšmetu skolotāju atbalstam ar mācību materiāliem saistošu un mūsdienīgu mācību stundu veidošanai, nodrošinot portāla satura veidošanu, pieejamību un lietošanu, kā arī FIZMIX Eksperiments konkursu un citu saistīto aktivitāšu organizēšanu un nodrošināšanu;
 • apmeklētāju pieņemšanai pasākumu ietvaros (piemēram, Ēnu diena);
 • vispārīgajai Pārziņa darbības attīstībai, ilgtspējīgu un uzticības veicinātu attiecību veidošanai ar Klientiem un citām ieinteresētajām pusēm.

f.  Saimnieciskās darbības nodrošināšanai:

 • lietvedības apritei, grāmatvedības un finanšu uzskaitei, finanšu interešu aizsardzībai (piemēram, darījumu uzskaitei, obligacionāru kupona izmaksai un sapulču sasaukšanai);
 • Latvenergo elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas procesa, ietverot projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas u.c. stadijas, nodrošināšanai, tai skaitā energoapgādes darbības drošības un nepārtrauktības nodrošināšanai un energoapgādes objektu būvniecības un saskaņošanas procesa nodrošināšanai;
 • kustamo un nekustamo īpašumu pārvaldībai;
 • iepirkumu organizēšanai un kvalifikācijas sistēmas uzturēšanai.

g. Normatīvo aktu prasību izpildei vai Latvenergo tiesību izmantošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

 • informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību kontroles un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm to kompetences ietvaros, piemēram, Policijai, Valsts kontrolei vai arhīviem;
 • informācijas sniegšanai citām trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos un/vai ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei (piemēram, Zemesgrāmatai nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas gadījumā, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai aizsargātajam lietotājam); 
 • informācijas pieprasīšanai no valsts iestādēm vai citām pilnvarotām personām par Klientu tādos gadījumos, kad tas ir atļauts ar normatīvo aktu, piemēram, no Zemesgrāmatas, Kadastra IS vai pašvaldībām par zemes/ būvju īpašnieku;
 • sadales sistēmas operatoru saņemtās informācijas apstrādei;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanai.
  Ja vēlaties uzzināt, kādas tieši Jūsu Personas datu kategorijas tiek apstrādātas attiecībā uz konkrētu datu apstrādes nolūku, aicinām Jūs iepazīties ar Politikas Pielikumu Nr. 1

5.    Personas datu apstrādes tiesiskie pamati 
Latvenergo veic Jūsu Personas datu apstrādi šādos gadījumos (skatīt. informāciju Politikas Pielikumā Nr.1):

 • Starp Jums un Latvenergo ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā Latvenergo apstrādā Jūsu Personas datus, ja tie ir vajadzīgi Latvenergo līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Tas tostarp attiecas uz elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirdzniecības līgumu, kā arī jebkādu citu Latvenergo un Jūsu starpā noslēgto līgumu. Ja Jūs nesniedzat Latvenergo līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, Latvenergo nebūs iespējas izpildīt līgumu. Latvenergo neatbild par tādu pienākumu neizpildi saskaņā ar minēto līgumu, ja līgums nevar tikt izpildīts Personas datu nesniegšanas dēļ.
 • Jūsu Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos uz Latvenergo attiecināmos juridiskos pienākumus. Piemēram, Latvenergo ir pienākums normatīvajos aktos noteiktos gadījumos nodrošināt Jūsu informācijas sniegšanu valsts iestādēm un to pārvaldībā esošajām informācijas sistēmām, piemēram, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai vai darbuzņēmēju darbinieku gadījumā vienotās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus.
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama Latvenergo vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar Jūsu un Latvenergo starpā noslēgto līgumu. Ar leģitīmo interešu uzskaitījumu attiecībā uz konkrētu datu apstrādes nolūku aicinām Jūs iepazīties Politikas Pielikumā Nr. 1.
 • Latvenergo saņēma Jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei (tostarp rakstveidā, elektroniski tīmekļa lapās, Elektrum portālā vai mobilajās lietotnēs, kā arī telefoniski vai, izmantojot citus distances saziņas līdzekļus). Piemēram, tas attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu, dalību Latvenergo organizētās loterijās, konkursos un aptaujās, ar sīkdatņu starpniecību ievāktu datu izmantošanu, lai pielāgotu saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu aktivitātēm tīmekļa vietnē.
 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai Latvenergo izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs. Piemēram, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto Latvenergo Klientu izpēti likumā noteiktajā apjomā veic sabiedrības interesēs. 

Ja vēlaties uzzināt, uz kāda tiesiskā pamata tiek apstrādāti Personas dati attiecībā uz konkrētu datu apstrādes nolūku, aicinām Jūs iepazīties ar Politikas Pielikumu Nr. 1.
 
6.    Personas datu saņēmēji un avoti 
Latvenergo var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 • Latvenergo darbiniekiem un pilnvarotām personām, kuras apstrādā šajā Politikā norādītos Personas datus Latvenergo vārdā savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;
 • ar Latvenergo Pakalpojumu sniegšanu saistītām personām, ja Pakalpojums paredz noteikta veida Personas datu apstrādi vai tas izriet no Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanas, tostarp, bet ne tikai: 
  - informācijas sistēmu risinājumu izstrādātājiem un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  - darbuzņēmējiem (piemēram, tehnoloģiju produktu uzstādīšanas procesu ietvaros, ja ir nepieciešams uzstādīt saules paneļus vai apkures risinājumu);
  - Klientu viedokļu izpētes pakalpojumu sniedzējiem un pētījumu veikšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  - pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas vai preču nosūtīšanu un piegādi Klientiem;
  - radošajām un mediju aģentūrām, reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu organizatoriem;
  - juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
  - nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  - saimnieciskās darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  - drukāšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  - ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem; 
  - apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem.
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
 • sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem);
 • kredītinformācijas birojiem;
 • audita un revīzijas pakalpojumu sniedzējiem; 
 • bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvenergo un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 • sīkdatņu pārvaldītājiem;
 • tiešsaistes saziņas kanālu uzturētājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
 • droša elektroniskā paraksta ticamības pārbaudītājiem (Eiropas Komisija un/vai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs");
 • Klientu pilnvarotajām personām, ar kurām Latvenergo komunicē, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu vai savu interešu aizsardzību, kā arī citos šajā Politikā minētajos nolūkos;
 • Klientu galviniekiem;
 • tīmekļa lapu apmeklētājiem un sociālo tīklu kontu sekotājiem;
 • Latvenergo koncerna sabiedrībai, ja konkrētā situācija skar Latvenergo koncerna sabiedrību;
 • valsts un pašvaldības iestādēm (piemēram, Zemesgrāmata, Valsts zemes dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Būvniecības valsts kontroles birojs);
 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām.

  Latvenergo var saņemt informāciju par Jums no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā:
 • valsts un pašvaldības iestādes (piemēram, Zemesgrāmata, Valsts zemes dienests, Būvniecības valsts kontroles birojs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas);
 • kredītinformācijas biroji un citas personas, kurām ir tiesības uzturēt informāciju par personu kredītspēju, lai pārbaudītu Klienta spēju samaksāt par Latvenergo Pakalpojumiem;
 • sadarbības partneri, kuri palīdz Latvenergo pieņemt maksājumus no Jums (piemēram, tādos gadījumos, kad par Latvenergo Pakalpojumiem nepieciešams norēķināties lielveikalā vai pastā);
 • pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvenergo un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, bankas un citi norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzēji;
 • pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina uzlādes staciju pārvaldības sistēmas pakalpojumu.

  Papildus Latvenergo veic apmaiņu ar Jūsu Personas datiem ar akciju sabiedrību "Sadales tīkls", reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1006 (Sadales tīkls) un/vai akciju sabiedrību “Gaso”, reģistrācijas numurs: 40203108921, juridiskā adrese: Rīga, Vagonu ielā 20, LV-1009 (Gaso). Personas datu apmaiņa ir nepieciešama saistībā ar šādiem nolūkiem un vairākos gadījumos tiek veikta uz normatīvo aktu un/vai līgumisko attiecību izpildes pamata:
 • elektroenerģijas un dabasgāzes sadales infrastruktūras un sistēmu uzturēšanai, elektroenerģijas un dabasgāzes piegādei, tehnoloģiju produktu pieslēgšanai un/vai saskaņošanai, elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas pakalpojuma nodrošināšanai;
 • Klientu apkalpošanas nodrošināšanai;
 • norēķinu, maksājumu un finanšu uzskaitei;
 • Klientu pretenziju izskatīšanai;
 • Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • Latvenergo, Sadales tīkla un Gaso interešu aizsardzībai.

7.    Personas datu apstrādes termiņš
Jūsu Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.
Latvenergo glabās Jūsu Personas datus:

 • kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas 4. sadaļā norādītos Personas datu apstrādes nolūkus, tajā skaitā izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram:
  - informāciju, kas atspoguļota līgumā un kas atspoguļo līgumā uzņemto saistību izpildi, glabāsim 10 gadus pēc līguma izbeigšanas un saistību izpildes. Pārzinis, ja tā ieskatā līgumā uzņemto saistību izpildi atspoguļojošā informācija nav būtiska, saglabā tiesības informāciju dzēst ātrāk;
  - ja produktam/precei ir noteikta komercgarantija, tad informāciju glabāsim komercgarantijas termiņu, piemēram, 10 gadus;
  - izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu, pārbaudes laikā iegūto informāciju glabāsim 5 gadus pēc darījuma izbeigšanas;
  - informāciju par izrakstītajiem rēķiniem un ar maksājumiem saistīto informāciju glabāsim ne mazāk kā 5 gadus, ievērojot Grāmatvedības likuma nosacījumus;
  - audioierakstus glabāsim ne ilgāk kā 3 gadus;
  - videonovērošanas ierakstus glabāsim ne ilgāk kā 30 dienas, ja videonovērošana tiek veikta Pārziņa objektos un tiem pieguļošajās teritorijās, vai 40 dienas, ja videonovērošana tiek veikta pie Pārziņa elektrotransporta uzlādes pakalpojuma sniegšanas vietas;
  - Jūsu iesniegumus, kā arī Jums sniegtās atbildes glabāsim, nepārsniedzot Arhīvu likumā noteiktos uz laiku glabājamo dokumentu noilguma termiņus un saskaņā ar spēkā esošo Latvenergo lietu nomenklatūru, kas Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā ir saskaņota ar Latvijas Nacionālo arhīvu, t.i. 10 gadus no reģistrācijas datuma,
 • kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana Personas datu apstrādei, piemēram, mārketinga aktivitātēm vai sīkdatņu apstrādei,
 • ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiska interese, piemēram, ir strīds par saņemto pakalpojumu apmēru, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz strīda atrisināšanas beigām vai gadījumā, ja strīda risināšana notiek tiesā, līdz tiesas gala nolēmuma spēkā stāšanās dienai. 

8.    Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde
Lai uzlabotu Latvenergo tīmekļa lapu funkcionalitāti un pielāgotu to Jūsu lietošanas paradumiem, kā arī, lai iegūtu statistiku par veiktajām darbībām un nodrošinātu personalizētu lietošanas pieredzi, pielāgojot saturu, reklāmas un piedāvājumus atbilstoši aktivitātēm tīmekļa vietnē, Latvenergo tīmekļa vietnēs apstrādā sīkdatnes. Nepieciešamās sīkdatnes tiek apstrādātas tehniskās darbības nodrošināšanai Latvenergo leģitīmo interešu ievērošanai un tām nav jāiegūst lietotāja piekrišana, savukārt, statistikas un mārketinga sīkdatnes tiek apstrādātas, ja esat devis piekrišanu šo sīkdatņu apstrādei. Attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, detalizēta informācija ir pieejama Elektrum portālā, mobilo lietotņu un tīmekļa lapās izvietotajā sīkdatņu pārvaldības risinājumā un Sīkdatņu politikā.
Mobilās lietotnes, tīmekļa lapas un Elektrum portāls var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja Jūs izmantojat šīs saites, ir jāņem vērā, ka Latvenergo nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ Latvenergo nevar uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu. 

9.    Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
Dažos gadījumos Latvenergo var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai valstīm un organizācijām, attiecībā uz kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par pietiekama aizsardzības līmeņa nodrošināšanu. Nodošana var notikt, piemēram, ja tiek izmantoti tiešsaistes saziņas risinājumi (piemēram, WhatsApp) vai arī tiek piesaistītas trešās puses, kas palīdz Latvenergo veikt šajā Politikā minētos saimnieciskās darbības uzdevumus un/vai nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, un atrodas trešajās valstīs vai organizācijās, attiecībā uz kurām nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par pietiekamu aizsardzības līmeni. Statistikas un mārketinga nolūkos Latvenergo var izmantot arī trešo personu, piemēram, Google, Meta sīkdatnes, kur sīkdatņu radītā informācija var tikt nosūtīta un saglabāta trešajās valstīs vai organizācijās, attiecībā uz kurām nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par pietiekamu aizsardzības līmeni.
Atkarībā no apstākļiem Latvenergo var izvēlēties Regulā norādītās speciālās Personas datu aizsardzības garantijas, piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju vai arī izmantot izņēmumus, piemēram, tādu pamatu kā Jūsu un Latvenergo starpā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamību vai Jūsu piekrišanu datu apstrādei, piemēram, sniedzot piekrišanu sīkdatņu apstrādei vai pēc attiecīgas informācijas saņemšanas par izmantoto saziņas kanālu Jūs norādāt personas datus saturošu informāciju, tādējādi izsakot piekrišanu personificētas informācijas apmaiņai WhatsApp kanālā.
Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par apstrādi un/vai minētajām garantijām, izmantojot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju.   

10.    Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros
Jums ir šādas tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:

 • Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Latvenergo informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi. Ja informācija Jums nav pieejama Elektrum portālā vai konkrētā Pakalpojuma tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē un šajā Politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša, lūdzu, vērsieties pie Latvenergo, izmantojot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju!
  Par visām papildu Personas datu kopijām, ko Jūs pieprasāt no Latvenergo, Latvenergo var lūgt saprātīgu samaksu, kas izriet no administratīvām izmaksām. Papildus, ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniskā formā un nepieprasāt citādi, Latvenergo informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Neprecizitāšu gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt, lai Latvenergo izlabo neprecīzus Personas datus.
 • Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Latvenergo dzēstu Jūsu Personas datus, ja:
  - Jūs atsaucāt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;
  - Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas 4. sadaļā norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;
  - Jūs esat iebildis pret apstrādi un Latvenergo leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem vai, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem;
  - Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
  - Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem Latvenergo ir pienākums apstrādāt Personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

 • Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Jums ir tiesības prasīt, lai Latvenergo ierobežotu Personas datu apstrādi, ja:
  - Jūs apstrīdat Personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
  - Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret Personas datu dzēšanu;
  - Latvenergo Personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
  - Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai Latvenergo leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

 • Tiesības iebilst pret apstrādi. Balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 5. sadaļā norādītajām leģitīmām interesēm un sabiedrības interesēm, kā arī 12. sadaļā aprakstīto profilēšanu jeb automatizēto lēmumu pieņemšanu. Latvenergo ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Latvenergo norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tādos gadījumos, kad Latvenergo izmanto Jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi šādām vajadzībām, ja tas ietver profilēšanu (kā tas ir norādīts Politikas 12. sadaļā).

 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā. Ja piekrišana tiek sniegta, izmantojot Elektrum portālu, mobilo lietotni vai tīmekļa lapas, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu attiecīgi Elektrum portālā, lietotnē, tīmekļa lapās vai sīkdatņu gadījumā, izmantojot sīkdatņu pārvaldības risinājumu, kas atrodas tīmekļa vietnes kreisajā apakšējā stūrī, vai konkrētajā pārlūkprogrammā, kā arī, noklikšķinot uz atteikšanās saites konkrētā e-pasta sūtījumā, tādējādi atsakoties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas. Citos gadījumos piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju.

  Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Latvenergo ir tiesības ierobežot savu Pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp Elektrum portāla, mobilās lietotnes un tīmekļa lapas darbības ietvaru, kā arī saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja tas atkarīgs no atbilstošo Personas datu esamības. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā.

 • Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kurus Jūs sniedzāt Latvenergo, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie Personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata ar automatizētiem līdzekļiem vai uz piekrišanas pamata (kā tas ir norādīts Politikas 5. sadaļā).

 • Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvenergo un Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, pasts@dvi.gov.lv), ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam vērsties pie Latvenergo vai datu aizsardzības speciālista, lai rastu risinājumu, ja Jūsu tiesības uz Personas datu aizsardzību ir pārkāptas. Latvenergo rūpējas par Jūsu Personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.

Minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikas 2. vai 3. sadaļā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju, izņemot tādus gadījumus, kad šajā sadaļā norādīts citādi. 

11.    Pieprasījumu iesniegšanas kārtība
Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajā Politikā norādīto Latvenergo kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi). 
Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no turpmāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

12.    Automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, Personas datu apstrādē
Attiecībā uz Jūsu Personas datiem var notikt automatizētā lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, šādos gadījumos:

 • analīze, darbību uzskaite un prognozēšana Klientu vēlmēm un interesēm atbilstošu Pakalpojumu izstrādei un piedāvāšanai, personalizētu ziņu izsūtīšanai un individualizētu papildu labumu piešķiršanai notiek pamatojoties uz to informāciju, kas ir tikusi nodota Latvenergo un radīta Pakalpojumu lietošanas laikā, kā arī atkarībā no Jūsu interesēm un Pakalpojumu lietošanas ieradumiem, piemēram, pamatojoties uz Klienta izvēlētā Pakalpojuma veidu un Pakalpojuma lietošanas ieradumiem, patēriņa datiem, norēķinu veidu, elektrības skaitītāja veidu, rēķinu apmaksas ieradumiem, objekta adresi un saziņas kanāla veidu;
 • norēķinu izpildes uzraudzības, kredītspējas izvērtēšanas un parādu pārvaldības ietvaros, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi Jums tiek sniegta informācija par saistību izpildes kavējumu, kas izriet jau no noslēgtajiem līgumiem, un lai pilnvērtīgi izvērtētu citu līgumu slēgšanas iespējamību, notiek automatizēta Klientu datu profilēšana attiecībā uz Klienta maksājumu un norēķinu veikšanas ieradumiem. Klienta maksājumu un norēķinu veikšanas ieradumi (tostarp negatīva maksājumu veikšanas vēsture) var ietekmēt brīdinājumu saturu un Jums pieejamo Pakalpojumu klāstu. Maksājumu veikšanas vēsture par Latvenergo Pakalpojumiem var ietekmēt Jūsu tiesības veikt maksājumus daļās. Ja Jums ir pozitīva norēķinu veikšanas vēsture, Jums būs pieejama funkcija Pakalpojumu apmaksai daļās;
 • lai prognozētu, uzlabotu un nodrošinātu Jūsu vajadzībām un elektrotransporta tehniskajām prasībām atbilstošu elektrotransporta uzlādes procesu un sniegtu Jums kvalitatīvu uzlādes procesu optimizējošu un efektīvas elektroenerģijas pārvaldības nodrošinātu pakalpojumu, var tikt veikta automatizēta profilēšana ar mērķi izstrādāt un regulāri pielietot algoritmu, kas, izmantojot pakalpojuma saņemšanas ietvaros radītos Jūsu elektrotransporta uzlādes datus, ļaus modelēt un pēc iepriekš definētas datu kopas prognozēt uzlādes ilgumu un patērēto elektroenerģiju uzlādes laikā, tādējādi, nodrošinot sabalansētu elektroenerģijas sadali starp elektrotransporta uzlādes iekārtām;
 • elektroenerģijas patēriņa analīzes projekta "Energo Pulss" ietvaros var tikt veikta automatizēta profilēšana ar mērķi izstrādāt un regulāri pielietot algoritmu, kas, izmantojot projekta anketā norādītos un elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma ietvaros radītos datus, ļaus modelēt un pēc iepriekš definētas datu kopas iedalīt Klienta objektu noteiktās mājsaimniecību mērķgrupās (klasteros) ar līdzīgiem rādītājiem vai raksturlielumiem.  
  Jums 11. sadaļā noteiktajā kārtībā ir tiesības iebilst automatizētam lēmumam, tostarp profilēšanai, un tiesības aicināt Latvenergo pārskatīt lēmumu un lūgt piesaistīt Latvenergo darbiniekus lēmuma izvērtēšanā.

13.    Bērnu personas dati
Nepilngadīgās personas (bērna) dalība Latvenergo organizētajos projektos, kuros var piedalīties personas vecumā līdz 18 gadiem, ir iespējama, ja bērna likumiskais pārstāvis ir devis Latvenergo savu piekrišanu bērna dalībai konkrētajā projektā vai pastāv cits Regulā noteiktais tiesiskais pamats. Reģistrāciju tīmekļa lapās (piemēram, www.fizmix.lv) patstāvīgi var veikt personas vecumā no 13 gadiem.
Bērna personas datu apstrādes principi:

a.    bērna Personas datus Latvenergo ievāc un glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgā projekta vai pasākuma organizēšanai. Ja Latvenergo ir bērna vai bērna likumisko pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišana bērna Personas datu (piemēram, fotogrāfiju) izmantošanai, tad Latvenergo apstrādā bērna datus, kamēr ir spēkā bērna likumisko pārstāvju piekrišana;
b.    Latvenergo apstrādā bērna Personas datus tikai saistībā ar tiem projektiem un pasākumiem, kuru organizēšanai un dalībai bērna Personas dati tika ievākti;
c.    Latvenergo apstrādā bērna Personas datus uz bērna vai bērna pārstāvju (piemēram, vecāku) piekrišanas pamata, kā arī, ja pastāv cits tiesiskais pamats šādu Personas datu apstrādei, piemēram, to paredz normatīvie akti vai Latvenergo ir nepieciešami bērna Personas dati Latvenergo interešu aizsardzībai (piemēram, ja rodas strīds, kurš ir saistīts ar bērna Personas datiem);
d.    Latvenergo var nodot bērna Personas datus tiem Personas datu saņēmējiem, kuri palīdz Latvenergo noteikto pasākumu vai konkursu organizēšanā, kā arī tiešsaistes portālu uzturēšanā vai izmantošanā (piemēram, ja Latvenergo piedāvā iespēju autorizēties Latvenergo mājaslapās caur citiem portāliem, tostarp sociālajiem tīkliem);
e.    bērnam, kā arī bērna pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt dzēst bērna Personas datus, pārtraukt veikt darbības (piemēram, ievākt) ar bērna Personas datiem, nodrošināt informāciju par bērna Personas datiem vai to kopiju, kā arī vērsties Datu valsts inspekcijā, lai aizsargātu bērna tiesības uz Personas datu aizsardzību;
f.    dažos gadījumos Latvenergo nevarēs nodrošināt bērnam dalību noteiktos pasākumos vai citus pakalpojumus, ja Latvenergo nesaņem no bērna šim nolūkam nepieciešamo informāciju (piemēram, informāciju par to, ka bērns ir sasniedzis vismaz 13 gadu vecumu). Šādos gadījumos Latvenergo par to informēs bērnu vai bērna likumiskos pārstāvjus.

14.    Politika
Latvenergo ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot Jums pieejamu tās aktuālo versiju Elektrum portālā, Latvenergo mājaslapā un citās Latvenergo tīmekļa lapās un mobilajās lietotnēs.

Pielikums Nr. 1.

Personas datu apstrādes nolūki, personas datu kategorijas un tiesiskais pamats

 

Personas datu apstrādes nolūks

Personas datu kategorijas Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Latvenergo Pakalpojumu sniegšana Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Piegādes adrese 
Pakalpojuma sniegšanas adrese
Informācija par līgumu 
Norēķinu informācija, t.sk. cena un maksājumu samazinājums
Neizpildītās saistības un cita saistītā informācija
Pirkumu vēsture
Informācija par kredītspēju un spēju izpildīt uzņemtās saistības
Kredītreitings
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu)
Informācija par Jūsu viedokli
Komunikācijas materiālos (piemēram, Energo pulss anketā, sarakstē, tai skaitā sociālajos tīklos, e-pastos, Elektrum portālā, tiešsaistes tērzētavā vai citos Klienta izvēlētos komunikāciju kanālos) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu/preci
Informācija par izmantotā Pakalpojuma apjomu, t.sk. Pakalpojuma ietvaros radītie dati
Informācija par informācijas sistēmu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu, Elektrum portāla lietošanu
Informācija par aizsargātā lietotāja atbalstu
Informācija par pasūtījumiem un to statusiem
Informācija par piekrišanu jaunumu un piedāvājumu saņemšanai/aptaujām
Apdrošināšanas sertifikātā/infolapā/polisē norādītā informācija
Ar pakalpojumu sniegšanu un preču pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu saistītajā dokumentācijā norādītā informācija
Objekta apsekošanas rezultātā iegūtā informācija
Energo pulss projekta laikā radītie dati
Normatīvo aktu izpildes nolūkā klienta pārbaudes ietvaros iegūtā informācija 
Nepieciešamās sīkdatnes
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Videoieraksti
Videokonsultāciju ietvaros iegūtā informācija
Fotogrāfijas
Autentifikācijas informācija
Apmeklējuma informācija
Piekļuves informācija 
Informācija par transportlīdzekli
Pārstāvētais uzņēmums (ja attiecināms)
Amats (ja attiecināms)
Paraksts

Nolūka ietvaros Personas datus apstrādāsim, lai noslēgtu ar Jums līgumu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi.

Ja sniegsiet Latvenergo piekrišanu, no sadales sistēmas operatora saņemsim informāciju par Jūsu elektroenerģijas/ dabasgāzes patēriņa un slodzes profila vēsturi un/vai lietotāja objektos atļautās slodzes lielumu, lai sagatavotu tirdzniecības piedāvājumu un/vai tirdzniecības līgumu, kā arī uz Jūsu piekrišanas pamata kā savstarpējo saziņas kanālu personificētas informācijas apmaiņai izmantosim WhatsApp. Jūsu piekrišanas gadījumā mobilajās lietotnēs (Elektrum Latvija, Elektrum Drive u.c) atrādīsim paziņojumus un citu saistīto informāciju. 

Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Personas datus apstrādāsim, lai izpildītu Latvenergo noteiktos juridiskos pienākumus, kā arī datus apstrādāsim, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    aizstāvētu savas intereses, piemēram, pierādītu, ka aizsargātajam lietotājam atbilstoši piemērots maksājuma samazinājums;
-    nodrošinātu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas pieteikuma apstrādi, kuru aizsargātā lietotāja interesēs iesniegusi tā pilnvarotā persona;
-    aizsargātu savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus;
-    aizsargātu personas un Latvenergo intereses un pārzinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un sniegtu pierādījumus komunikācijai;
-    Energo pulss projekta ietvaros izstrādātu un administrētu enerģijas patēriņa analīzes un vērtēšanas sistēmu mājsaimniecībām, kuras lietošana palīdzētu Klientam veidot ekonomiski izdevīgākus, dabai draudzīgākus un ērtākus enerģijas lietošanas paradumus;
-    Energo pulss projektā piedāvātu objektīvu uz Klienta reālajiem datiem balstītu pilnvērtīgi un kvalitatīvi analizētu rezultātu par Klienta mājokļa enerģijas patēriņu;
-    komunicētu par Energo pulss projekta anketas aizpildīšanas procesu, aicinātu atjaunot projekta anketā sniegto informāciju un/vai atbildētu uz precizējošiem jautājumiem par projekta gaitu, padomiem un objektu;
-    sniegtu Energo pulss projekta Klientiem skaidrojumu par konkrētās mājsaimniecību mērķgrupas iedalījuma kritērijiem;
-    nodrošinātu kvalitatīvo datu ieskaitījumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti patērētāju informēšanas jomā izpildi;
-    informētu par ikmēneša elektroenerģijas patēriņa būtisku pieaugumu, kas varētu liecināt par bojātu elektroierīču izmantošanu mājoklī un veicināt Klientu izmaksu pieaugumu;
-    nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu un/ vai komunikācijas veikšanu ar patieso Pakalpojumu un/ vai komunikācijas saņēmēju;
-    novērstu juridiskus un drošības riskus, t.i., atklātu, izmeklētu un nodrošinātos ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);
-    novērstu potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus (piemēram, lai pārvaldītu parādus);
-    sniegtu atbildi uz Klientu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu komunikāciju;
-    sniegtu Klientam iespēju plānot mēneša kopējo iespējamo patēriņu,  kas aprēķināts, pamatojoties uz kārtējā mēneša dienas vidējo patēriņu;
-    veiktu sava kredītriska pārvaldību un novērstu maksājumu izpildes riskus, vērtējot Klienta vai potenciālā Klienta kredītspēju un spēju izpildīt uzņemtās saistības; 
-    nodrošinātu informācijas sistēmu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu un Elektrum portāla darbību, izstrādātu un ieviestu to uzlabojumus, kā arī nodrošinātu to izmantošanu Klientiem.

Latvenergo Pakalpojumu attīstīšana un kvalitātes nodrošināšana Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Piegādes adrese
Pakalpojuma sniegšanas adrese
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija, t.sk. cena un maksājumu samazinājums
Pirkumu vēsture
Kredītreitings
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu) 
Informācija par Jūsu viedokli
Komunikācijas materiālos (piemēram, Energo pulss anketā, sarakstē, tai skaitā sociālajos tīklos, e-pastos, Elektrum portālā, tiešsaistes tērzētavā vai citos Klienta izvēlētos komunikāciju kanālos) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/vai produktu/preci
Informācija par izmantotā Pakalpojuma apjomu, t.sk. Pakalpojuma ietvaros radītie dati
Ar pakalpojumu sniegšanu un preču pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu saistītajā dokumentācijā norādītā informācija
Informācija par piekrišanu jaunumu un piedāvājumu saņemšanai/aptaujām
Informācija par informācijas sistēmu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu un Elektrum portāla lietošanu
Energo pulss projekta laikā radītie dati
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Videoieraksti
Videokonsultāciju ietvaros iegūtā informācija
Autentifikācijas informācija
Piekļuves informācija
Informācija par transportlīdzekli
Pārstāvētais uzņēmums (ja attiecināms)

Nolūka ietvaros Personas datus apstrādāsim uz noslēgtā līguma pamata, kā arī, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    sniegtu, izstrādātu un attīstītu Pakalpojumus, nodrošinātu to uzlabošanu un komercdarbības attīstību, analīzi un plānošanu, tajā skaitā īstenotu efektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veicot digitālā kanāla lietošanas un efektivitātes mērīšanu un piedāvājot Klienta vajadzībām piemērotus Pakalpojumus un piešķirot individualizētus papildu labumus;
-    aizsargātu Klienta un Latvenergo intereses un pārzinātu sniegto Pakalpojumu kvalitāti un sniegtu pierādījumus komunikācijai;
-    nodrošinātu un uzlabotu elektrotransporta uzlādes pakalpojuma kvalitāti un/vai kontrolētu Klienta plānotā elektrotransporta uzlādei paredzētā laika pārsniegšanu un Pakalpojuma sniegšanu.

Drošības un citu tiesisko interešu aizsardzība Identifikācijas informācija
Kontaktinformācija
Piegādes adrese
Pakalpojuma sniegšanas adrese
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija, t.sk. cena un maksājumu samazinājums
Neizpildītās saistības un cita saistītā informācija
Pirkumu vēsture
Informācija par kredītspēju un spēju izpildīt uzņemtās saistības
Kredītreitings
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu)
Informācija par Jūsu viedokli
Komunikācijas materiālos (piemēram, Energo pulss anketā, sarakstē, tai skaitā sociālajos tīklos, e-pastos, Elektrum portālā, tiešsaistes tērzētavā vai citos Klienta izvēlētos komunikāciju kanālos) esošā informācija 
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu/preci
Ar pakalpojumu sniegšanu un preču pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu saistītajā dokumentācijā norādītā informācija
Informācija par izmantotā Pakalpojuma apjomu, t.sk. Pakalpojuma ietvaros radītie dati
Informācija par tikšanos vai sarunu (laiks, datums, vieta, tēma, sarunas satura būtiskākie aspekti)
Informācija par informācijas sistēmu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu un Elektrum portāla lietošanu
Informācija par aizsargātā lietotāja atbalstu
Normatīvo aktu izpildes nolūkā klienta pārbaudes ietvaros iegūtā informācija
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Videoieraksti
Videokonsultāciju ietvaros iegūtā informācija
Fotogrāfijas
Autentifikācijas informācija
Piekļuves informācija
Informācija par transportlīdzekli
Pārstāvētais uzņēmums (ja attiecināms) 
Informācija par personas būvlaukumā pavadīto laiku un cita saistītā informācija
Ar dalību iepirkumos saistītā informācija
Tiesvedības informācija
Izmeklēšanas ietvaros iegūtā informācija
Ziņojuma saturs

Personas datus apstrādāsim uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vēlēsieties Jūsu kā trauksmes cēlēja identitāti izpaust citām personām vai, ja Jūsu iesniegtais ziņojums par iespējamu pārkāpumu netiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, bet vēlēsieties, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti nolūkā ar Jums sazināties par ziņojuma saturu.

Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus apstrādāsim, lai izpildītu Latvenergo noteiktos juridiskos pienākumus, kā arī datus apstrādāsim, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    aizsargātu savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus; 
-    novērstu juridiskus un drošības riskus, t.i., atklātu, izmeklētu un nodrošinātos ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);
-    ieviestu organizatorisko sistēmu, lai nodrošinātu iespēju ikvienai personai iesniegt ziņojumu par darbinieka iespējamu pārkāpumu vai negodprātīgu rīcību, un Latvenergo palīdzētu uzraudzīt, vai darbiniekam pildot savus ikdienas darba pienākumus un pārstāvot darba devēju, tiek ievēroti normatīvie akti un ētikas rīcību normu kopums;
-    nodrošinātu atklātību un godīgumu sadarbībā ar trešajām personām, kā arī identificētu un mazinātu iespējamus krāpšanas un korupcijas riska gadījumus;
-    novērstu potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus; 
-    izmeklējot un novēršot personas datu aizsardzības pārkāpumus, noskaidrotu visus īpašos apstākļus, lai novērtētu personas datu aizsardzības incidenta ietekmi uz datu subjekta tiesībām un brīvībām;
-    novērstu un atklātu drošības riskus (piemēram, veicot videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās, nodrošinot caurlaižu sistēmu un kontrolējot apmeklētāju piekļuves, veidojot auditācijas pierakstus).

Mārketinga darbība un lojalitātes veicināšana Identifikācijas informācija 
Kontaktinformācija
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija, t.sk. cena
Pirkumu vēsture
Kredītreitings
Informācija par patēriņu
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu)
Informācija par izmantotajiem saziņas kanāliem
Informācija par Jūsu viedokli
Komunikācijas materiālos (piemēram, Energo pulss anketā, sarakstē, tai skaitā sociālajos tīklos, e-pastos, Elektrum portālā, tiešsaistes tērzētavā vai citos Klienta izvēlētos komunikāciju kanālos) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu/preci
Informācija par izmantotā Pakalpojuma apjomu, t.sk. Pakalpojuma ietvaros radītie dati
Informācija par piekrišanu jaunumu un piedāvājumu saņemšanai/aptaujām
Audioieraksti (telefonsarunu ieraksti) 
Videokonsultāciju ietvaros iegūtā informācija
Videoieraksti
Piegādes adrese
Informācija par informācijas sistēmu, tīmekļa lapu, mobilo lietotņu un Elektrum portāla lietošanu
Sīkdatnes
Energo pulss projekta laikā radītie dati
Fotogrāfijas
Sociālo mediju informācija
Konkrētam projektam specifiska informācija (piemēram Fizmix.lv).

Personas datus apstrādāsim uz Jūsu piekrišanas pamata, ja būsiet piekritis sīkdatņu ievākšanai un/vai izteicis vēlmi piedalīties dažādās Latvenergo mārketinga aktivitātēs, piemēram, saņemt informāciju par Latvenergo jaunumiem, piedalīties konkursos un izlozēs, aptaujās un viedokļu izpētēs, kā arī apmeklēt Latvenergo organizētos pasākumus vai piedalīties citos  publicitātes veicināšanas pasākumos. Jūsu piekrišanas gadījumā mobilajās lietotnēs (Elektrum Latvija, Elektrum Drive u.c) atrādīsim piedāvājumus un citu saistīto informāciju.

Nolūka ietvaros Personas datus apstrādāsim, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu un/ vai komunikācijas veikšanu ar patieso Pakalpojumu un/ vai komunikācijas saņēmēju;
-    nodrošinātu pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem, kā arī Klientu apmierinātības celšanu;
-    noturētu un piesaistītu Klientus;
-    sniegtu, izstrādātu un attīstītu Pakalpojumus, nodrošinātu to uzlabošanu un komercdarbības attīstību, analīzi un plānošanu, tajā skaitā īstenotu efektivitātes paaugstināšanas pasākumus, veicot digitālā kanāla lietošanas un efektivitātes mērīšanu un piedāvājot Klienta vajadzībām piemērotus Pakalpojumus un piešķirot individualizētus papildu labumus, tajā skaitā veicot NPS mērījumus;
-    veiktu mārketinga darbības, tostarp Pakalpojumu un pasākumu reklāmu.

Sociālās atbildības īstenošana un reprezentatīvo attiecību pilnveidošana Identifikācijas informācija
Kontaktinformācija
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija
Informācija par Jūsu viedokli
Audioieraksti (telefonsarunu ieraksti)
Apmeklējuma informācija
Komunikācijas materiālos (piemēram, Energo pulss anketā, sarakstē, tai skaitā sociālajos tīklos, e-pastos, Elektrum portālā, tiešsaistes tērzētavā vai citos Klienta izvēlētos komunikāciju kanālos) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu/preci
Reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija
Mācību materiāli un tajos iekļautā informācija
Veiktās aktivitātes un to rezultātā iegūtie vērtējumi Videoieraksti
Videokonsultāciju ietvaros iegūtā informācija
Fotogrāfijas
Konkrētam projektam specifiska informācija (piemēram, Fizmix.lv statuss “skolotājs” vai “skolnieks”).

Ja būsiet izteicis vēlmi piedalīties Latvenergo īstenotajās  sociālās atbildības aktivitātēs vai, piemēram, paust publisku viedokli par Latvenergo darbību, Personas datus apstrādāsim uz Jūsu piekrišanas pamata.

Ja vēlēsieties izmantot, piemēram, Latvenergo Enerģētikas muzeja sniegtos Pakalpojumus, tad Jūsu Personas datus apstrādāsim, lai izpildītu līgumsaistības.

Nolūka ietvaros Personas datus apstrādāsim, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu un/ vai komunikācijas veikšanu ar patieso Pakalpojumu un/ vai komunikācijas saņēmēju;
-    nodrošinātu pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem, kā arī Klientu apmierinātības celšanu;
-    palīdzētu jauniešiem attīstīt un pilnveidot savas zināšanas, apzināt savas intereses un profesijas perspektīvas;
-    nodrošinātu atbalstu eksakto mācību priekšmetu skolotājiem ar vidi mācību materiālu sagatavošanai un apmaiņai saistošu un mūsdienīgu mācību stundu veidošanai;
-    veicinātu sociālo atbildību un pilnveidotu reprezentatīvās attiecības, piedaloties un organizējot attiecīgā rakstura pasākumus, tostarp uzturot un attīstot Enerģētikas muzeja darbību, Energoefektivitātes centra darbību.

Saimnieciskās darbības nodrošināšana Identifikācijas informācija
Kontaktinformācija
Piegādes adrese
Informācija par līgumu
Norēķinu informācija
Informācija par objektu (nekustamo īpašumu)
Komunikācijas materiālos (piemēram, sarakstē, tai skaitā sociālajos tīklos, e-pastos, Elektrum portālā, tiešsaistes tērzētavā vai citos Klienta izvēlētos komunikāciju kanālos) esošā informācija
Informācija par Pakalpojumu un/ vai produktu/preci
Informācija par atbilstību energodrošības nozares drošības prasībām
Audioieraksti (piemēram, telefonsarunu ieraksti)
Videoieraksti
Fotogrāfijas
Autentifikācijas informācija
Piekļuves informācija
Obligāciju skaits un ar tām saistītās nodokļu summas
Informācija par transportlīdzekli
Informācija par personas būvlaukumā pavadīto laiku un cita saistītā informācija
Ar dalību iepirkumos saistītā informācija
Pārstāvētais uzņēmums (ja attiecināms) 
Amats  (ja attiecināms)
Ziņojuma saturs

Ja būsiet izteicis vēlmi iesniegt savus Personas datus, lai ziņotu par nedrošiem darba apstākļiem vai vides apdraudējumu un/vai, lai saņemtu informāciju par situācijas atrisinājumu, Personas datus apstrādāsim uz Jūsu piekrišanas pamata.

Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus apstrādāsim, lai izpildītu Latvenergo noteiktos juridiskos pienākumus, kā arī datus apstrādāsim, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    novērstu potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus;
-    novērstu juridiskus un drošības riskus, t.i., atklātu, izmeklētu un nodrošinātos ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai)
-    nodrošinātu darbības nepārtrauktību un operatīvo darbību reģistrāciju par konkrētā laika periodā veiktajām darbībām;
-    novērstu un atklātu drošības riskus energoapgādes objektos;
-    izveidotu un uzturētu piegādātāju kvalifikācijas sistēmu;
-    organizētu izsoles (attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, tajā skaitā transportlīdzekļiem);
-    uzturētu un attīstītu elektroenerģijas ražošanas infrastruktūru.

Normatīvo aktu prasību izpilde vai Latvenergo tiesību izmantošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem Jebkuri no iepriekš norādītajiem Personas datiem Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos personas datus apstrādāsim, lai izpildītu Latvenergo noteiktos juridiskos pienākumus un izpildītu uzdevumu, ko Latvenergo veic sabiedrības interesēs. 
Nolūka ietvaros Personas datus apstrādāsim, lai realizētu, piemēram, šādas Latvenergo leģitīmās intereses:
-    aizsargātu savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus;
-    aizsargātu savas tiesības, izmantojot no trešajām pusēm pieejamo informāciju par saskaņā ar normatīvajiem aktiem sankcionētajām personām citās valstīs un analizējot publiski pieejamo informāciju;
-    aizsargātu savas tiesības, izmantojot saskaņā ar normatīvajiem aktiem no trešajām pusēm pieejamo informāciju un izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto pienākumu. 

Dokuments atjaunots 2024. gada 2. maijā.