Jautājumi un atbildes

Maksa par elektrību

Kā veidojas maksa par elektrību?

Kopējo maksājumu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes:

  • elektroenerģijas cena, ko ietekmē dažādi faktori – laika apstākļi, ūdens daudzums upēs, pieprasījuma – piedāvājuma dinamika, CO2 izmešu kvotu pieejamība, kurināmā izmaksas, tāpat arī vairumtirdzniecības biržas cenas;
  • elektroenerģijas piegādes izmaksas, ko regulē valsts un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;
  • obligātā iepirkuma komponentes (OIK), ko maksā visi elektroenerģijas lietotāji neatkarīgi no piegādātāja atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. OIK maksā pilnīgi visi lietotāji Latvijā, tādējādi atbalstot videi draudzīgos ražotājus un elektroenerģijas veidus – zaļo enerģiju un koģenerāciju;
  • pievienotās vērtības nodoklis, kas ir vienāds visiem elektroenerģijas lietotājiem un to nosaka valsts;

Elektroenerģijas cenas tiek noteiktas konkrētam periodam, tā ļaujot klientam maksāt vienādu cenu līguma darbības termiņā, izņemot gadījumus, ja piedāvātais produkts nav piesaistīts biržas cenai un nemainās katru mēnesi.

Kas ir obligātā iepirkuma komponentes, kāpēc par tām ir jāmaksā?

Obligātā iepirkuma komponentes kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus, kas tam rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam neatkarīgi no tā, kurš tirgotājs izraudzīts. Obligātā iepirkuma komponentes apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tās tiek pārskatītas un mainītas vienu reizi gadā 1. aprīlī. 

Kas ir elektroenerģijas cenu ietekmējošie faktori?

Kopumā elektroenerģijas cenu ietekmējošos faktorus var iedalīt trīs grupās:

  • Globālie faktori: kurināmā, naftas, CO2 cenas; politika (piem., nemieri Lībijā; atteikšanās no AES Vācijā); dabas stihijas (piem., cunami Japānā).
  • Reģionālie faktori: hidroloģiskā situācija, lielāko elektrostaciju un līniju atslēgumi.
  • Lokālie faktori: pali, pārvades tīkla ierobežojumi, elektrostaciju atslēgumi.

Kā darbojas elektroenerģijas birža?

Elektroenerģijas biržā satiekas visi elektroenerģijas ražotāji, kas pārdod savu saražoto elektroenerģiju, bet elektrības pircēji pērk elektroenerģiju, ko pēcāk pārdod gala lietotājam – klientam. Nord Pool Spot birža , kas ir Ziemeļvalstu enerģijas birža, darbojas Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā un arī Latvijā. Nord Pool Spot biržas cena tieši ietekmē Baltijas reģiona elektroenerģijas cenu, tāpēc arī Nord Pool Spot cenas kalpo kā vislabākais, patiesākais un objektīvākais cenu izziņas avots šobrīd. Elektroenerģija ir nepieciešama katru stundu ik dienu, un Daugavas HES, kā arī Rīgas TEC nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu pilnībā spēj nodrošināt dažus mēnešu gadā. Pārējā laikā elektroenerģija tiek importēta, un cenu ārvalstu piegādātāji nosaka, vadoties tieši no Nord Pool Spot biržas cenām, kas nodrošina caurspīdīgu cenu noteikšanas mehānismu.

Mūsu pakalpojumi

Kur es varu redzēt savu mēneša vidējo elektroenerģijas patēriņu?

Vidējo elektroenerģijas patēriņu mēnesī var uzzināt par katru Jūsu objektu, autorizējoties portālā elektrum.lv sadaļā Patēriņa pārskats

Kas ir elektroenerģijas pēdējā garantētā piegāde?

Tā ir elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš nav noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Šādās situācijās pēdējā garantētā piegāde nodrošina elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību. Lietotāji, kuri nav izvēlējušies savu elektroenerģijas tirgotāju, saņems elektroenerģiju pēdējās garantētās piegādes ietvaros līdz brīdim, kamēr noslēgs  līgumu ar kādu no elektroenerģijas tirgotājiem. Pēdējās garantētās piegādes cenas pēdējo 2 gadu laikā var apskatīt šeit.

Pēdējās garantētās piegādes elektroenerģijas cena lietotājiem, kuru elektroietaises ir pieslēgtas sadales sistēmai, ir norēķinu perioda elektroenerģijas biržas vidējā svērtā cena, kura publicētā elektroenerģijas biržas interneta vietnē un kurai tiek pieskaitīts pēdējā garantētā piegādātāja noteikts uzcenojums. 

Kurš no elektroenerģijas tirgotājiem nodrošinās elektroenerģijas pēdējo garantēto piegādi?

Pirms  elektroenerģijas piegādes pēdējās garantētās piegādes ietvaros sistēmas operators norāda sevis izvēlētam tirgotājam, kas nodrošinās piegādi klientam.

Kas ir Energorisku apdrošināšana?

Energorisku apdrošināšana ir AAS „Balta” apdrošināšanas produkts, kas izstrādāts īpaši mūsu klientiem un tiek piedāvāts juridiskām personām, lai apdrošinātu uzņēmumam piederošās iekārtas, aprīkojumu, produkciju un preces pret dažādiem ar elektroapgādes traucējumiem saistītiem bojājumiem vai bojāeju.

Šī apdrošināšana palīdzēs uzņēmumam novērst neparedzētus finansiālus zaudējumus, kas radušies dažādu ārēju elektroapgādes traucējumu gadījumos:

  • neplānots elektroapgādes pārtraukums;
  • ilgstoši barošanas sprieguma traucējumi un neatbilstība;
  • barošanas sprieguma pēkšņa samazināšanās vai pārspriegums.

Kas ir balansēšanas pakalpojums?

Balansēšanas pakalpojums sedz starpību starp tirgus dalībnieka (gala lietotāja) plānoto un faktiski patērēto elektroenerģiju. Balansēšanas pakalpojumu sniedz pārvades sistēmas operators (AS „Augstsprieguma tīkls”) vai elektroenerģijas tirgotājs, kurš sniedz balansēšanas pakalpojumu citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un ir noslēdzis balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas (AS „Augstsprieguma tīkls”) operatoru. Balansējošās elektroenerģijas apjomu katrā tirdzniecības intervālā nosaka kā starpību starp faktiski patērētās un piegādes grafikā fiksētās elektroenerģijas apjomu.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu