Ārpustiesas strīdu risināšanas iespējas patērētājiem

Pretenzijas lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi klientu.serviss@elektrum.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230. Pretenzija tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz pretenzijā norādīto saziņas adresi.

Ja pretenzija tiks atzīta par nepamatotu un Jūs pretenzijas atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot AS "Latvenergo" rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 
Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze