Elektrum Dinamiskais un biržas cena

Mēs saviem klientiem piedāvājam elektroenerģijas produktu, kura cena ir  piesaistīta Nord Pool elektroenerģijas biržai – Elektrum Dinamiskais. Ja Jūs vēlaties izmēģināt jaunas iespējas un esat ar mieru uzņemties riskus, tad šis produkts ir piemērots tieši Jums. Atbilstoši elektrības cenas svārstībām Nord Pool biržā, Jūsu elektroenerģijas cena mainīsies katru mēnesi. Ja cena Nord Pool biržā kritīsies, arī Jūsu ikmēneša maksājumi būs zemāki, savukārt, ja pieaugs, tad arī maksājums par elektroenerģiju pieaugs.

Izvēloties šo produktu, vienas kilovatstundas cenu noteiks biržas Nord Pool iepriekšējā mēneša vidējā svērtā elektroenerģijas cena Latvijas reģionā. Papildus Jūsu maksājumam tiks pieskaitīta maksa par tirdzniecības pakalpojumu, kura ir atrunāta līgumā.

Diagrammas veids

Grafikā attēlotas vēsturiskās  Nord Pool  biržas mēneša cenas un vidējās svērtās cenas EUR par 1 kWh Latvijas reģionā, bez PVN.

Nord Pool biržas cenas ir apskatāmas biržas lapā.

Ar ko atšķiras vidējā svērtā cena no Nord Pool biržas mēneša cenas?

Vidējā svērtā cena parasti ir nedaudz augstāka par Nord Pool biržas mēneša cenu. Šāda situācija veidojas tāpēc, ka vienas kilovatstundas vidējo svērto cenu aprēķina, pamatojoties uz iepriekšēja mēneša Nord Pool biržas ikstundas cenām Latvijas zonā un AS „Sadales tīkls” tipveida slodzes grafika procentiem.

Neatkarīgi no tā, kāds ir bijis Jūsu mēneša patēriņš, vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs viena, jo tiek pielietots standarta diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuāls sadalījums jeb tipveida slodzes grafiks.  Šādi tipveida grafiki ir izplatīts risinājums arī citās Eiropas valstīs.

Kā aprēķināt Nord Pool vidējo svērto cenu? 

Vidējā svērtā cena ir mainīga, tāpēc katra mēneša sākumā mēs to aprēķinam par iepriekšējo mēnesi un publicējam šajā grafikā.

Vienas kilovatstundas vidējo svērto cenu aprēķina pēc sekojošās formulas:

1 kilovatstundas vidējā svērtā cena = Patēriņš1 x Cena1+ Patēriņš2 x Cena2 + … + Patēriņšn x Cenan , kur

Cena - iepriekšējā mēneša Nord Pool biržas ikstundas cenas Latvijas reģionā, kuras atradīsiet šeit (jāizvēlas LV cenu apgabals). Jāņem vērā, ka ikstundas cenas ir norādītas par megavatstundu (1 MWh = 1000 kWh). Piemēram, ja ikstundas cena ir 42.94 EUR/MWh, tad pārrēķinot to uz kilovatstundām, cena ir 0,04294 EUR/kWh. Norādītā cena ir bez PVN.

Patēriņš - ikstundas patēriņš, kuru aprēķina sekojoši: 1 kilovatstundu jāizdala ar konkrētā mēneša dienu skaitu. Iegūto rezultātu jāreizina ar  AS "Sadales tīkls" noteiktiem katras dienas ikstundas patēriņa sadalījuma procentiem. Tas jādara tieši tik reizes, cik stundas ir konkrētajā mēnesī, kā arī jāievēro darba dienu un brīvdienu patēriņa sadalījums.

Vairāk sadaļu