Normatīvie akti un finansējums

Attīstības finanšu institūcija ALTUM atbalsta programmas

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 -2026

2022. gada 8. decembrī Attīstības finanšu institūcija Altum uzsāk jaunas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu atbalsta programmas īstenošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda un pieejamais programmas finansējums ir 57,2 miljoni EUR. Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

Katra īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

 • vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu,
 • uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro primārās enerģijas ietaupījumu – 1 MWh/gadā.

Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā Altum aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt Altum garantiju.

Kapitāla atlaide tiks izmaksāta tikai pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā.

Investīcijas ieviešanas termiņš ir līdz 2026. gada 31. augustam, savukārt līdz 2026. gada 31. martam ir jābūt iesniegtiem visiem dokumentiem, kas apliecina projekta īstenošanas pabeigšanu un uzņemto saistību izpildi.

Lai uzzinātu detalizētāk par programmas noteikumiem un praktiskiem darbiem, kas jāveic, lai sagatavotu projekta pieteikumu un tā izvērtēšanas procesu, Altum rīkoja vebināru 2022. gada 15. decembrī, kura video un prezentācijas par projekta cikla pirmajiem četriem soļiem ir pieejamas zemāk:

Kāpēc renovēt:

 • Samazinās siltumenerģijas patēriņš vidēji par 50%
 • Dzīvokļu īpašnieks regulē sev komfortablu siltumenerģijas temperatūru dzīvoklī
 • Maksā tikai par patērēto siltumenerģiju
 • Māja iegūst jaunu un modernu izskatu
 • Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība
 • Būtiski samazinās avārijas riski un uzturēšanas izmaksas

Kas jādara, lai sagatavotos programmai?

Piesakoties programmai,  ir svarīgi pārliecināties, ka māja atbilst programmas noteikumiem par atbalsta saņemšanu (ko regulē 14.07.2022. MK noteikumi Nr.460), kā arī, ka māja var sasniegt atbalsta noteikto mērķi – primārās enerģijas ietaupījumu 30%. To iespējams noskaidrot, veicot mājas energoauditu, kā arī pēc energoaudita veikšanas ir jānodrošina  tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

To, kādu tehnisko dokumentāciju ir nepieciešams sagatavot un kādas veidlapas mājai ir jāpiemēro, lai veiksmīgi tiktu iesniegts pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai portālā mans.altum.lv,  ir noteikts sadaļā “Kā pieteikties” 2.solī “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana”.

Kā arī ir nepieciešams  sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā ir jāvienojas par energoefektivitātes projekta sagatavošanas uzsākšanu un vēlāk jau arī realizāciju (pozitīvam rezultātam nepieciešami vismaz 50% + 1 balss vai 100%, ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos).

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā

Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums

Aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem.

Nosacījumi:

 • No 10 000 līdz 400 000 EUR vienai mājai
 • Līdz 20 gadiem
 • Procentu likme ir 3,5% gadā
 • Beigu termiņš, līdz kuram jānoslēdz aizdevuma līgums - 2023. gada 31. decembris
 • Nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem

Aizdevums paredzēts šādiem daudzdzīvokļu mājas uzlabojumiem:

 • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai
 • Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei
 • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai
 • Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus
 • Citiem labiekārtošanas darbiem – bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c.
 • Jaunu apstādījumu izveidei
 • Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai
 • Neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros

Aizdevumam var pieteikties, ja:

 • Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis)
 • Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) ir mazāks par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā
 • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja
 • Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai.

Informācija par aizdevumu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā

Privātmāju energoefektivitāte

Pieteikumu pieņemšana Privātmāju energoefektivitātes programmā ir atsākta 2023. gada 26. oktobrī.

Valsts atbalsts privātmājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai (saules paneļi, vēja ģenerācija).

Kādi ir atbalsta ietvaros ēkā veicamie darbi?

rsz_pme_2022_eka_veicamie_darbi-01-1.jpg

Kas var saņemt atbalstu?

 1. Persona, ar kuru dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai ir iestājusies grūtniecība.
 2. Persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.

Kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi?

 • Privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām mājas klasei kadastrs.lv
 • Privātmāja ir nodota ekspluatācijā
 • Privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība
 • Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam Atbalsta pasākumus (saules paneļu uzstādīšana un pieslēgšana, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi) var īstenot tikai tad, kad ir noslēgts līgums ar Altum

Ministru kabineta noteikumi lasāmi šeit.

Kāds ir pieteikuma process?

 • Pieteikums ir jāsniedz elektroniski mans.altum.lv
 • Pieteikumus izskatīsim 20 darba dienu laikā
 • Ja nebūs iesniegta visa nepieciešamā informācija, aicināsim 10 darba dienu laikā to iesniegt, citādi pieteikums tiks noraidīts

Atbalsta veidi:

 • Energoefektivitātes paaugstināšana
 • Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana (tai skaitā - saules paneļi)

Energoefektivitātes paaugstināšana

Atbalsta apmērs un izmaksas kārtība: 1 000 EUR apmērā (tehniskā palīdzība) un 5 000 EUR apmērā (grants), kas tiek izmaksāti pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.

Pasākumi

 • Būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās, 
 • Inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • Jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
 • Siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem

Atbalsta saņemšanas nosacījumi: Dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmeņa samazināšana, nodrošinot energoefektivitātes klases paaugstināšanu vismaz līdz C klasei un apkures patēriņa samazinājumu vismaz par 20%. Šo nosacījumu izpildi apliecinās:

 1. Sākotnējais dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums, kas tiek sagatavots pirms pieteikuma iesniegšanas Altum
 2. Ēkas pagaidu energosertifikāts, kas tiks sagatavots pēc tam, kad dzīvojamā mājā būs veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Ēkas pagaidu energosertifikāts tiks reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv

Abus iepriekšminētos dokumentus var sagatavot tikai Altum atlasīti pakalpojuma sniedzēji.

Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana (tai skaitā - saules paneļi)

Svarīgi: 2023. gada 10. janvārī tika apstiprināti grozījumi programmas noteikumos. Tika svītrots nosacījums, ka pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nevar pārsniegt 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes. Privātpersonām,  kuras tikai plāno iesniegt pieteikumu Altum elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, šāds nosacījums netiks piemērots. Savukārt, privātpersonas, kurām atbalsts jau ir izmaksāts, nepieciešamības gadījumā var mainīt savas dzīvojamās mājas esošo pieslēguma slodzi. Par šo nav nepieciešams informēt Altum, kā arī nav nepieciešams veikt grozījumus noslēgtajā līgumā ar Altum. Pieslēguma slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums.

Atbalsta apmērs (atkarībā no iekārtas jaudas*, kas nodrošinās elektroenerģijas ražošanu):

 • līdz 0.99 kW - 700 EUR
 • no 1 līdz 1.99 kW - 1 000 EUR
 • no 2 līdz 2.99 kW - 1 400 EUR
 • no 3 līdz 3.99 kW - 1 800 EUR
 • no 4 līdz 4.99 kW - 2 200 EUR
 • no 5 līdz 5.99 kW - 2 500 EUR
 • no 6 līdz 6.99 kW - 2 800 EUR
 • no 7 līdz 7.99 kW - 3 200 EUR
 • no 8 līdz 8.99 kW - 3 500 EUR
 • no 9 līdz 9.99 kW - 3 800 EUR
 • no 10 līdz 11.1 kW - 4 000 EUR,

kas tiek izmaksāts pēc jaunu mikroģenerācijas iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas tīklam. Mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt pēc tam, kad ir noslēgts Finansiālā atbalsta līgums.

* invertora iestatītai jaudai ir jābūt vienādai ar invertora nominālo jaudu. Ja nominālā jauda būs lielāka par invertora iestatīto jaudu, atbalstu piešķirs par to daļu, kas nodrošina elektroenerģijas ražošanu, t.i., atbilstoši invertora iestatītai jaudai. Invertora iestatītā jauda būs norādīta arī elektroenerģijas sistēmas operatora atļaujā par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu.

Pasākumi: Jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegāde un uzstādīšana (ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu  elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • Sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā
 • Ne mazāk kā 80% no saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņam 5 gadu periodā. Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto uzskaites sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, tiek uzskatīts, ka iepriekšminētais nosacījums tiek izpildīts. 

Informācija par atbalsta programmu un pieteikšanās procesu: Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā

EKII - Emisijas kvotu izsolīšanas instruments - atbalsta programmas

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai

Konkursa mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Konkursā plānots atbalstīt esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņu pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu:

 • koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW
 • saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l
 • siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW

Papildus varēs uzstādīt jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (mikroģenerātorus):

 • saules elektrostacijas (saules paneļi un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW
 • vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju un kura iesniedz projekta iesniegumu. Konkursā var piedalīties arī, ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki un visi dzīvojamās mājas īpašnieki iesniedz  piekrišanas vēstuli par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā, kas ir notariāli apliecināta vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Projekta izmaksas ir radušās pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz brīdim, kamēr beidzas noteikumu 4. punktā minētais atbalsts (20 000 000 euro), bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveides izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

3. soļi līdz atbalstam:

 1. Iekārtu izvēle un iegāde (Jāizvēlas uzņēmums no kura iegādāsieties iekārtas. Pēc iekārtu iegādes jānodrošina to uzstādīšana dzīvojamā mājā, uz zemes, kas saistīta ar dzīvojamo māju vai uz saimniecības ēku. Vienlaikus var realizēt vairākas aktivitātes.)
 2. Pieteikuma iesniegšana (PieteikumsJāiesniedz projekta iesniegums Vides investīciju fondā atbalsta saņemšanai (nosūta uz epastu atbalsts@lvif.gov.lv. Klāt pievieno pamatojošos dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu)
 3. Līguma noslēgšana, atbalsta saņemšana un monitorings (Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas starp projekta iesniedzēju un Vides investīciju fondu tiek noslēgts līgums par atbalsta piešķiršanu un 7 darba laikā uz projekta iesniedzēja norēķina kontu tiks pārskaitīts EKII finansējums. Turpmākos 5 gadus reizi gadā būs jāiesniedz informācija par saražoto enerģiju.)

Plašāka informācijaEKKI mājaslapā

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu