Iesniegumi

Ja vēlaties slēgt jaunu līgumu, esošajam objektam mainīt tirgotāju vai noslēgt līgumu pēc jauna pieslēguma realizācijas, aicinām izvēlēties atbilstošu pieteikuma veidlapu un iesniegt to.

1. Jauna līguma slēgšana

Lai noslēgtu dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar Elektrum, mainoties gazificētā objekta īpašuma/lietošanas tiesībām, lūdzam jūs aizpildīt zemāk pievienotās veidlapas un nosūtīt mums uz e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv.

Lūdzam ņemt vērā! Līgumu par dabasgāzes tirdzniecību var slēgt persona, kurai ir gazificētā objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības.

un

2. Tirgotāja maiņa objektā* 

Jums ir iespēja mainīt dabasgāzes piegādātāju. Ja pieteikumu iesniegsiet līdz mēneša 15. datumam, dabasgāzes līgums stāsies spēkā no nākamā mēneša 1. datuma. Savukārt, ja pieteikumu iesniegsiet no 16. datuma, līgumu varēsim noslēgt ar aiznākamā mēneša 1. datumu.  Līgumu varat noslēgt šeit.

un

* Ja jūsu objektā gāzes padeve ir atslēgta, jums vispirms ir jāvēršas pie sava esošā tirgotāja un jāatjauno gāzes padeve objektā, lai veiktu tirgotāja maiņu.

3. Līguma slēgšana pēc jauna pieslēguma

Lai noslēgtu dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar Elektrum jaunizbūvēta gāzes pieslēguma gadījumā, lūdzam jūs aizpildīt abas zemāk pievienotās veidlapas un nosūtīt mums uz e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv. 

un

4. Dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšana** vai objekta izņemšana no līguma (beigušās īpašuma/lietošanas tiesības)

  • Ja ir zināms jaunais gazificētā objekta īpašnieks/lietotājs, jāiesniedz abpusēji (jaunā īpašnieka un jūsu) parakstīts Skaitītāju rādījumu fiksācijas akts ar norādi „Līguma izbeigšana”

vai

  • Ja nav zināms, vai gazificētā objekta jaunais īpašnieks/lietotājs turpinās izmantot dabasgāzi un slēgs gāzes tirdzniecības līgumu, jums ir jāpiesaka dabasgāzes padeves atslēgšana pirms beigušās īpašuma/lietošanas tiesības. Atslēgšana tiek veikta bez maksas. Lai to pieteiktu, ir jāiesniedz – Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai.

Aizpildītu veidlapu lūdzam nosūtīt uz e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv.

** Atbilstoši Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu Nr. 78 punktam Nr. 30 „Par dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanu lietotājs informē dabasgāzes tirgotāju piecas darba dienas iepriekš šo noteikumu un tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā."