Atbalsts norēķiniem par elektrību

No 2021.gada 1.septembra spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi", kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka turpmāk par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu mūs ik mēnesi informēs Būvniecības valsts kontroles birojs. Savukārt ar 2024. gada 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas noteikumos, kas aizsargātajiem lietotājiem paredz atbalsta summas izmaiņas un izmaiņas attiecībā uz atbalsta piemērošanas kārtību.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

No 2024.gada 1. janvāra piemērotas sekojošas atbalsta summas:

  • daudzbērnu ģimenēm* tiek piemērots atbalsts 25 eiro apmērā mēnesī;
  • personām ar 1.grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem** vai trūcīgām un maznodrošinātām personām tiek piemērots atbalsts 20 eiro apmērā mēnesī.

Ar atbalstu tiek segtas elektroenerģijas un sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas. Gadījumā, ja persona atbilst vairākiem aizsargātā lietotāja veidiem (trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu vai šīs personas aizgādnis), atbalsts summēsies un to varēs izmantot līdz pat kalendārā gada beigām.

* Atbalsts tiek piemērots arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās vismaz viens no bērniem vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, augstāko vai profesionālo izglītību ārzemēs.

** Atbalsts tiek piemērots vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem par katru bērnu ar invaliditāti.

Atbalsts netiek piešķirts aizsargātajam lietotājam, kas reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks.

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem - Elektrum

Statusu, kā arī jums piešķirto maksājuma samazinājumu varat pārbaudīt www.latvija.lv  (e-pakalpojums “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana”) vai vēršoties Būvniecības valsts kontroles birojā.

Atbalsta saņemšanas kārtība

Ja esat aizsargātais lietotājs un līgums ir uz jūsu vārda – atbalsts tiks attiecināts uz jūsu līgumu automātiski, izņemot daudzbērnu ģimenes, kuru bērns(-ni) vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst izglītību ārzemēs. Ja atbilstat šādai  daudzbērnu ģimenes kategorijai, tad atbalsta saņemšanai nepieciešams nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam iesniegumu**, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, un pievienojot Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

Ja jūsu mājsaimniecībā ir aizsargātais lietotājs (izņemot maznodrošinātās/trūcīgās personas statusa īpašniekus), kuram nav līguma ar mums – aizpildiet pieteikuma formu, norādot līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts. Maznodrošinātām/trūcīgām personām, kurām nav līguma ar mums, atbalstam jāpiesakās savā sociālajā dienestā. Daudzbērnu ģimenēm, kuru bērns(-ni) vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst izglītību ārzemēs, papildus iesnieguma nosūtīšanai Būvniecības valsts kontroles birojam, arī nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu elektrum.lv.

** Iesniegumu Būvniecības valsts kontroles birojam var nosūtīt jebkurā sev ērtā veidā:

1) izmantojot rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, e-adresi, kas pieejama e-pakalpojumu portālā Latvija.lv;
2) ar iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtīts uz aldis.sistema@bvkb.gov.lv;
3) papīra formā ar roku parakstītu iesniegumu pa pastu uz Būvniecības valsts kontroles biroja adresi Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 157, LV-1013.

Sava pieteikuma aktuālo statusu aicinām skatīt šeit.

Ar Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas kārtības personas datu apstrādes principiem var iepazīties šeit.

 
 
 
Vairāk sadaļu