Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas kārtības personas datu apstrādes principi

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (citur tekstā – Regula) 13. un 14.panta nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādes aspektiem, nodrošinot Elektroenerģijas tirgus likumā un Ministru kabineta 01.06.2021. noteikumos Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" noteikto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai (citur tekstā – Principi).

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (citur tekstā saukts arī – AS "Latvenergo", Pārzinis vai Mēs)

Pārziņa kontaktinformācija

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana.

Personas dati, ko apstrādājam

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma nosacījumiem aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam). Lai izpildītu Ministru kabineta 01.06.2021. noteikumu Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" nosacījumus, katru mēnesi aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, sniegsim informāciju par visiem spēkā esošajiem fizisko un juridisko personu līgumiem un pieteikumiem pakalpojuma saņemšanai, norādot līgumslēdzēja personas kodu, vārdu, uzvārdu, līguma numuru, līgumam pieteiktā aizsargātā lietotāja personas kodu, vārdu, uzvārdu, kā arī līgumam piesaistītā un pieteiktā aizsargātā lietotāja kategoriju, ja mums tā būs zināma. Savukārt, lai nodrošinātu Jūsu vai Jūsu pārstāvētās personas (citur tekstā abi kopā – Jūs) kā aizsargātā lietotāja tiesības saņemt maksājuma samazinājumu par izlietoto elektroenerģiju, aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma sniegs mums Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, informāciju par Jums piešķirto maksājuma samazinājumu, kā arī informāciju par līguma numuru un adresi, kam piemērot maksājuma samazinājumu. Ja līgumslēdzējs, kura līgumam tiks piemērots Jums piešķirtais maksājuma samazinājums, ir cita persona, nevis Jūs, tad pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju, kā arī līgumslēdzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un līguma numuru. Ja Jūs mums būsiet sniedzis informāciju par iemesliem, kāpēc Jums piešķirams maksājuma samazinājums, tad mēs zināsim arī to. Ja pieteikumu iesniegsiet par citu personu, tad apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, lai nepārprotami Jūs identificētu un sazinātos jautājumos, kas ir saistīti ar Jūsu iesniegto pieteikumu, kā arī Jūsu norādītās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un informāciju par līguma numuru un adresi, kam piemērot maksājuma samazinājumu.

Ja Jūs vērsīsieties pie mums ar iesniegumu vai lūgumu, tad mēs papildus apstrādāsim to informāciju, kas būs atspoguļota Jūsu iesniegumā.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

Šādas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts – personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos paredzēto aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājumu un veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Grāmatvedības likuma nosacījumiem, apstrādājot informāciju, kas atspoguļo saņemto pakalpojumu un norēķina informāciju un piešķirto maksājuma samazinājumu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai strīdus gadījumā mēs varētu aizstāvēt savas aizskartās intereses, piemēram, pierādītu, ka esam Jums atbilstoši piemērojuši maksājuma samazinājumu, kā arī gadījumos, kad nodrošināsim aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas pieteikuma apstrādi, kuru aizsargātā lietotāja interesēs iesniegusi tā pilnvarotā persona.

Kam mēs nododam un no kā mēs saņemam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus apstrādās pilnvarotie Pārziņa darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Mēs varam Jūsu personas datus nodot un saņemt no šādām personām, sadarbības partneriem un iestādēm:

 • katru mēnesi saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem saņemsim un nodosim personas datus aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs, kas nodrošina aizsargātā lietotāja statusa piešķiršanu un anulēšanu;
 • Jūsu norādītai personai līgumslēdzējam, kurai tiks piemērots Jums pienākošais maksājuma samazinājums (līgumslēdzēja rēķinā iekļautā informācija – Jūsu vārds, uzvārds, pakalpojuma saņemšanas adrese un maksājuma samazinājuma apjoms);
 • personai, kuras interesēs iesniegsiet aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas pieteikumu;
 • no personas, kura Jūsu interesēs iesniedz pieteikumu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanai;
 • Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā;
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, bet ne tikai, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo pakalpojumu), personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • Valsts iestādēm, kurām ir jāsniedz normatīvajos aktos noteiktā informācija;
 • audita un revīzijas pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas  zonas valstīm.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Gadījumā, ja Jums ir piešķirts aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājums, tad informācija par šo faktu un izrakstītie rēķini ir uzskatāmi par elektroenerģijas tirdzniecības līguma būtisku sastāvdaļu un tiek glabāti vismaz desmit gadus pēc līguma izbeigšanās. Pārzinis, ja tā ieskatā līgumā uzņemto saistību izpildi atspoguļojošā informācija nav būtiska, saglabā tiesības atsevišķu informāciju dzēst ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne ātrāk kā piecus gadus pēc informācijas fiksēšanas mūsu sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Grāmatvedības likuma nosacījumiem.

Ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiskā interese, piemēram, ir strīds par saņemto pakalpojumu apmēru, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz strīdus situācijas atrisinājumam, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanas brīdim.

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajos Principos sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" izlabo neprecīzus personas datus.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu personas datus,  bet vēršam uzmanību, ka Jūsu lūgums var tikt izpildīts, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Principos norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Principos norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, pasts@dvi.gov.lv), ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu personas datus. Tomēr pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS "Latvenergo".

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajos Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu).

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no turpmāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

Vispārīgie noteikumi

Pārzinis var veikt izmaiņas šajos Principos un par izmaiņām informēs, ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē.

Šie Principi atjaunoti 2024.gada 25.martā.